IAS 19 och US GAAP – så funkar det

IAS 19 och US GAAP är internationella regelverk för redovisning av förmånsbestämda pensionslöften. Arbetet bygger på en tät dialog med dig som kund vilket förenklar och gör den praktiska hanteringen effektiv.

I stort följer arbetet med IAS 19- och US GAAP-värderingar en årscykel som kan delas in i fem steg.

Avtal och planering 

I det första steget tas de grundläggande förutsättningarna för samarbetet fram och en gemensam tidplan för uppdraget fastställs, berättar Claes Nilsson Kvick, chef för Aktuariella tjänster.

Antaganden och övrig information

Detta steg bygger på en tät dialog med dig som kund. En aktuell räntekurva tas fram samt en beräkning av företagets duration, som fungerar som underlag för fastställande av diskonteringsränta.
– Dialogen omfattar också en diskussion kring andra antaganden i beräkningen. Vi brukar även uppdatera oss kring speciella händelser i koncernen som kan påverka resultatet.

Aktuariell beräkning

Baserat på företagets aktuella uppgifter görs i nästkommande steg den aktuariella beräkningen.

Rapportering

Utifrån beräkningen analyseras resultatet och sammanställs. Rapporterna visar vilken effekt värderingen får på resultat- och balansräkning samt övrigt totalresultat (OCI).

Kommunikation

– Kommunikationen är alltid viktig, sammanfattar Claes Nilsson Kvick. Under hela processen för vi en tät dialog för att säkerställa att både företaget och revisorer får svar på eventuella frågor och funderingar.

Kontakta oss gärna för mer information eller beställ offert.