26 januari 2021

Behandling av personuppgifter hos PRI för dig som företag eller stiftelse

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter inom PRI-koncernen. Alla som är verksamma inom koncernen ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen (GDPR) med mera. Respektive bolag (PRI Pensionsgaranti och PRI Pensions-och stiftelsetjänst) ansvarar för att behandlingen är laglig och att den sker på korrekt sätt.

PRI Pensionsgaranti

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som ägs av er som kunder. Vi kreditförsäkrar företagens pensionslöften i egen regi framförallt inom ITP-området. Därigenom ges företagen möjlighet att göra avsättningar i balansräkningen eller i en pensionsstiftelse. Pensionskapitalet används då som en långsiktig finansieringsform, samtidigt som de anställdas ålderspensioner är tryggade. PRI Pensionsgaranti garanterar pensionen om ett företag skulle komma på obestånd.

I kreditförsäkringsverksamheten har PRI Pensionsgaranti ett personuppgiftsansvar för de personuppgifter som vi behandlar.

Utöver att tillhandahålla kreditförsäkring, beräknar även PRI Pensionsgaranti kundföretagets pensionsskuld inom ITP 2 och registrerar intjänad pensionsrätt på individnivå. Vidare förmedlar PRI Pensionsgaranti utbetalningen av ITP 2-pensioner genom Alecta. Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt ITP-avtalet där ni som arbetsgivare har valt egen regi. Personuppgifter inhämtas i dessa fall från er som arbetsgivare via Collectum och Alecta. PRI Pensionsgaranti är även i detta fall personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Detta innebär att vi inte behöver teckna personuppgiftsbiträdesavtal med er som arbetsgivare.

Vi lämnar ut vissa uppgifter

Enligt lag är vi skyldiga att lämna vissa uppgifter vidare till exempelvis Skatteverket.

PRI Pensionsgaranti anlitar vissa underleverantörer som är personuppgiftsbiträden för de behandlingar de utför. Även dessa måste uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

PRI Pensions- och stiftelsetjänst

PRI Pensions- och stiftelsetjänst sköter administrationen av tjänstepensionsplaner i egen regi för er som arbetsgivare. Vi beräknar pensionsskuld enligt svensk och internationell standard och betalar ut pension. PRI Pensions- och stiftelsetjänst bildar och administrerar pensionsstiftelser samt vinst- och resultatandelsstiftelser

Behandlingen av personuppgifterna sker på uppdrag av er som kund och merparten av personuppgifterna inhämtas från er. PRI Pensions- och stiftelsetjänst är därför att betrakta som personuppgiftsbiträde för de personuppgifter vi behandlar. I de fall där vi inhämtar uppgifter från SPAR är vi dock personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter. Det gäller uppgift såsom personnummer, namn och adress.

Vi lämnar ut vissa uppgifter

På ert uppdrag lämnar PRI vissa uppgifter vidare till exempelvis Skatteverket.

PRI Pensions- och stiftelsetjänst anlitar underleverantörer som är då är underbiträden för de personuppgiftsbehandlingar de utför, och de måste uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida