26 januari 2021

Behandling av personuppgifter hos PRI för dig som privatperson

Vi behandlar aldrig personuppgifter om dig i onödan

De personuppgifter vi som personuppgiftsansvariga behandlar om dig kan vara:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Adress

Information om behandling av personuppgifter för dig som omfattas av ITP 2 i egen regi

Det finns alltid ett relevant skäl till att vi hanterar information om dig

Uppgifter används främst för att hantera din tjänstepension.

Uppgifter gallras när de inte längre behövs

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Varifrån får vi dina uppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter från din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare och i vissa fall från Skatteverket, Alecta och Collectum.

Då kan PRI lämna uppgifter vidare

För att uppfylla rättsliga skyldigheter måste PRI lämna vissa uppgifter till myndigheter, exempelvis till Skatteverket.

PRI anlitar företag för drift och förvaltning av våra IT-system och brevutskick. De företagen är då personuppgiftsbiträden till PRI eftersom dina personuppgifter hanteras av dessa företag. 

Var behandlas dina uppgifter?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad. Kontakta vårt dataskyddsombud för hjälp med detta.

Du har också rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi behandlar (rätten till registerutdrag). Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter, samt att invända mot vår behandling.

Om du har frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter gällande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till PRI:s dataskyddsombud på telefonnummer 08-679 06 00 eller via mejl till dataskyddsombud@pri.se.

 

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida