Nya tryggandegrunder för ITP 2 i egen regi

Under hösten har PRI ideell förening ändrat tryggandegrunderna för ITP 2 i egen regi. Diskonteringsräntan sänks från fyra till tre procent samtidigt som livslängdantagandena förlängs. Som en följd ökar pensionsskulden kortsiktigt medan den långsiktiga skuldökningen däremot avtar.

Det är PRI ideell förening som har i uppgift att fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi.

- PRI ideell förening består i huvudsak av en styrelse som representerar de arbetsmarknadsorganisationer som är medlemmar i föreningen. Vi tar fram tryggandegrunder som ska vara stabila, långsiktiga och förutsägbara, säger Björn Nilsson, som är särskild befattningshavare i Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) ideell förening.

Föreningen är fristående från PRI Pensionsgaranti, som inte har något inflytande över dess beslut. Det finns en viktig tanke bakom denna uppdelning – att beräkningen av pensionsskulden, och de parametrar som ligger till grund för beräkningarna, inte ska hanteras i en och samma organisation.

Räntabiliteten i centrum

Att tryggandegrunderna är stabila framgår av att de sällan ändras. Före höstens beslut hade diskonteringsräntan inte ändrats sedan 1994. Och senast livslängdsantagandena justerades var 2012. När PRI ideell förening utvärderar tryggandegrunderna ser man framför allt till företagens långsiktiga lönsamhet, närmare bestämt till räntabiliteten som ger en bild av hur företagen klarar av att leva upp till sina pensionsåtaganden.

- Den långsiktiga trenden är att räntabiliteten i företagen sjunker och det är orsaken till att vi valde att sänka diskonteringsräntan från fyra till tre procent. Samtidigt förlängdes livslängdsantaganden och ligger nu i nivå med Alectas antaganden, som används vid beräkning av engångspremier för inlösen. Dessutom sänktes konsolideringsreserven från fyra till två procent. Denna reserv används för att schablonmässigt motsvara pensionstilläggen som kan påverkas vid respektive årsskifte.

Industriella investeringar är lönsammare

Förändringarna träder i kraft från årsskiftet och en direkt effekt är att företagens pensionsskulder därmed ökar, och visar sig först i pensionsskulden per den 31 januari 2022. Samtidigt gör ränteförändringen att den långsiktiga skuldökningstakten minskar, från fyra till tre procent per år. Att skulden ökar kortsiktigt påverkar självklart de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. Björn Nilsson betonar dock fördelarna med att ha denna pensionslösning.

- Vid pension i egen regi används pengarna ofta för industriella investeringar i den egna rörelsen. Företag som däremot köper pensionsförsäkring använder samma pengar för att i praktiken göra finansiella investeringar. Det är investeringar som företagen inte har kontroll över och som långsiktigt och i genomsnitt måste förväntas ge lägre avkastning.

- Över lång tid är det de industriella investeringarna som ger bäst avkastning, så de företag som behåller pensionspremierna i företaget gör i slutänden en bättre affär. Och ser man på PRI-skulden som en del av företagets långfristiga finansiering är det främst långsiktigheten i denna finansiering som är fördelen.

Han pekar samtidigt på att detta dock är ganska förenklade resonemang utifrån en teoretisk tankemodell. Verkligheten för det enskilda företaget är mångfacetterad.

- Och det här fångar PRI Pensionsgaranti upp i sina kontakter med kundföretagen och kan därmed ge mer nyanserad bild i de enskilda eller typiska fallen, avslutar Björn Nilsson. 

Läs även intervjun med Kennet Bergh om nya tryggandegrunder  

Frågor och svar om nya tryggandegrunder

Relaterade artiklar