Större fokus på hållbarhetsriskerna

När detta skrivs har vi nyligen premiärfakturerat kunderna enligt den nya premiemodellen. Den infördes vid årsskiftet och baseras som vi tidigare berättat om på den riskexponering ett företag förknippas med. I vår tidigare modell beräknades premien utifrån bokförd pensionsskuld. Nu kopplas den till PRI:s försäkringsansvar, alltså till den beräknade inlösenkostnaden.

I samband med denna första fakturering fick vi in ett antal synpunkter från kunderna, som vi nu tar till oss. Den nya premiemodellen är mer komplex och vi kommer att se över hur vi kan bli mer transparenta kring hur premien sätts.

Hållbarhetsriskerna i centrum

En annan fråga på agendan just nu är arbetet med kundföretagens hållbarhetsrisker. Det beror delvis på att lagar och regelverk utvecklas och att kraven gällande hållbarhetsfrågor skärps – inte minst beträffande risker. Ett konkret exempel är det som kallas EU:s taxonomi. Det är ett sätt att kategorisera verksamheter utifrån deras påverkan på miljön och ett verktyg som EU använder för att nå klimatmålen. För oss inom PRI:s kreditverksamhet innebär taxonomiregelverket att rapporteringen kring kundportföljen utökas, bland annat gällande hållbarhetsrisker.

Samtidigt har dessa risker en reell påverkan i företagen som gör att vårt arbete – parallellt med nya lagar och regler - kommer att behöva vidareutvecklas. Företag som inte arbetar aktivt med sina hållbarhetsrisker kan få problem, vilket i förlängningen då också lär påverka vår verksamhet.

Företag får därför räkna med att få fler frågor från oss gällande just hållbarhetsrisker. På så sätt blir detta en naturlig del av analyser och beslutsunderlag, som kan påverka riskbedömningar samt i slutänden kanske även premienivån.

Breddad kartläggning

Internt hos oss utvecklar vi nu både arbetssätt och kompetens gällande hållbarhetsriskerna. Området är stort och innefattar inte bara klimat- och miljöfrågor, utan även arbetsrätt, affärsetik, governance och mycket annat. Parallellt med att det egna arbetet utvecklas så växer det även fram externa aktörer, som är specialiserade på denna typ av risker och som tar fram strukturerade verktyg vi kan använda. Till detta ska läggas företagens egna beskrivningar av sitt hållbarhetsarbete. Också denna rapportering är viktig information för oss i en kartläggning som nu alltså blir mer omfattande och därför kommer att märkas av i våra löpande kontakter med PRI-företagen.

Träffas på riktigt

Nu är det sommar och vi har levt snart ett och ett halvt år med covid-19. Teamsmöten med mera har fungerat över förväntan och kommer säkert fortsätta att användas mycket. Nu ser vi dock fram emot att kunna börja träffa kunderna på ”riktigt” igen i höst!

Kennet Bergh, kreditchef inom PRI Pensionsgaranti

Relaterade artiklar