Ett händelserikt halvår

Vi kan se tillbaka på en fortsatt händelserik tid för PRI. Jag tänker på att vi etablerat nya samarbeten, renodlar delar av verksamheten, genomfört spännande rekryteringar, men även följt det utmanande läget i omvärlden där kriget i Ukraina självklart är i centrum.

Kriget är tragiskt och orsakar dagligen ett stort lidande. Vid sidan om det svåra mänskliga traumat får kriget även andra följder som vi noga analyserar. Jag syftar på hur våra kundföretag och deras verksamheter påverkas. I dagsläget kan vi konstatera att de negativa effekterna är begränsade, att svenska företag står starka och har en liten exponering mot både Ryssland och Ukraina. Samtidigt är vi vaksamma inför de mer långsiktiga effekterna, där allt från inflation och ränteläge till komponentbrist och leveranskedjor kan skapa utmaningar på sikt.

Redan nu har kriget haft en negativ påverkan på många av världens börser. Även PRI:s kapitalförvaltning påverkas, men i begränsad omfattning. Detta kan vi tacka vår relativt konservativa tillgångsförvaltning för, som gör oss motståndskraftiga i det omvärldsläge som nu råder. Apropå kapitalförvaltning och konkurrenskraftig avkastning vill jag även uppmärksamma att vi under juni betalar ut 400 miljoner kronor i återbäring. Bakgrunden är vårt starka resultat 2021, som vi är glada att dela med oss av till PRI:s kunder.

Nya samarbeten

I början av maj började vi formellt att administrera Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) – ett samarbete vi är stolta över och som omnämnts i tidigare nyhetsbrev. Det gångna året har vi byggt nya interna strukturer – både tekniskt och kompetensmässigt – för detta viktiga uppdrag. Rent praktiskt innebär det att vi jobbar bredare och samverkar mellan våra tjänsteområden på ett delvis annorlunda sätt. Det stärker oss och öppnar fler möjligheter inom den här typen av konkurrensutsatta tjänster, där vi ska växa än mer i framtiden. Vi vill vara kundens kompetenscenter. Detta är i fokus bland annat gällande förmånsbaserad pension.  I och med administrationen av FPK arbetar vi i dag med förmånsbaserad pension i tre kollektivavtalsområden - ITP, BTP och FTP.

Växa ska vi även göra inom stiftelsetjänster, vilket vårens renodling banar väg för. Efter försäljningen av PRI Stiftelsetjänst fokuserar vi nu på våra kärnkunder som är större pensionsstiftelser. Via renodlingen kan vi arbeta effektivare och växa snabbare på en marknad där intresset för PRI:s stiftelsetjänster är tydligt.

Rekryteringar driver på tillväxten

Apropå tillväxt och utveckling vill jag slutligen lyfta fram de nyrekryteringar vi gjort till vår bolagsledning. Det handlar dels om Michael Timm som ansvarar för kapitalförvaltning och hållbarhet. Michael presenteras i en separat artikel i nyhetsbrevet, där han ger sin syn på arbetet inom dessa två viktiga områden.

Patrik Hökfelt är ny chef för området ”Affär” och får i den rollen ansvar för alla våra tjänster och för kundarbetet i stort. Patrik har en bakgrund inom försäkring, bank och kapitalförvaltning samt lång erfarenhet av kundarbete. Detta är erfarenheter som blir viktiga i strävan efter att arbeta proaktivt med befintliga kundrelationer och driva lönsam tillväxt.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Jonas Jonsson, vd för PRI Pensionsgaranti

Relaterade artiklar