Han utvecklar ”kundtänket” i PRI

Förenkla och förbättra för kunderna. Det är nyckelord för Patrik Hökfelt som är ny chef för område Affär. I denna roll ansvarar han för alla PRI:s tjänster och kundarbetet i stort – ett arbete där ökad digitalisering och internt lagarbete är ledstjärnor.

I sin nya roll kopplar Patrik därmed grepp om såväl pensionstjänster som om PRI:s konsult- och stiftelsetjänster. Även om några av dessa kopplar till grundaffären pension i egen regi och andra till övriga affärsområden ser han egentligen inga skillnader mellan dem.

- Affär är affär. Som jag ser det har vi en viktig roll att spela inom alla våra affärsområden, betonar han. Via pension i egen regi är vi en central aktör inom förmånsbestämda pensioner samtidigt som vi kan göra mycket för våra kunder i den övriga affären. 

En gemensam nämnare är det han kallar kundtänket. Det är förmågan att både bredda och fördjupa relationerna till kunderna på ett sätt som banar väg för fler och bättre affärer.

- För att klara detta gäller det att ha kontinuitet och struktur i kontakterna med kunden – alltså bra, genomtänkta arbetssätt som säkrar att relationerna kan utvecklas.

En hubb för pension

Nu närmast kommer Patrik från Danske Bank, men vägen till PRI har gått via en lång karriär i banker, företag och pensionsbolag. Han kan konstatera att räntor och kund blivit en röd tråd genom åren inom bank och finans, där han arbetat på både köp- och säljsidan.

- Räntor och förmånsbestämd pension ligger nära varandra så det finns en koppling till PRI:s verksamhet som är lätt att göra, säger han.

Det som lockade honom med PRI var bland annat den roll verksamheten har i det svenska näringslivet. Kärnverksamheten i PRI med kreditförsäkring som säkrar framtida pensioner säger Patrik skapar en hubb för pension i PRI, där kompetensen är central i stödet till kunder i de olika tjänsteområdena.

- Inom pension växer behovet av vårt kunnande i takt med den generationsväxling som sker på företagen. Vi ser också att det ökade utländska ägandet i svenskt näringsliv gör vår roll allt viktigare, exempelvis när det gäller att stödja och förklara hur pensioner fungerar i Sverige.

Förbättra och förenkla

I utvecklingen av det kundtänk som är så viktigt för Patrik är det några ledstjärnor som lyser extra starkt. Den ena handlar om ökad digitalisering av PRI:s tjänster, vilket ska underlätta den praktiska hanteringen och öka tillgängligheten för kunderna.

- Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla det interna arbetet, där vi nu satsar mer på att arbeta bredare tillsammans. Genom att utgå från tvärfunktionella kundteam kommer vi närmare varandra med frågor som är viktiga för kunderna.

- Detta är några exempel på vad vi kan göra för att vinna fler kunder och affärer, sammanfattar Patrik Hökfelt. Och ska jag sätta några ord på vad slutmålet är, så handlar det om att förbättra och förenkla för kunden. Det är så vi säkrar en långsiktigt framgångsrik och hållbar affär för PRI.

Relaterade artiklar