Inflationens påverkan på pensionsskulden

Den högre inflationen kommer att påverka företagens pensionsskulder. Läs mer om inflationseffekterna och vad företagen kan göra för att förstå dessa effekter.

ITP 2 värdesäkras normalt vid årsskiften vilket förenklat innebär att pensioner ökas för att ge kompensation för inflation. Detta är inget nytt och görs oberoende av om pensionen tryggas i egen regi eller via Alecta. Det nya nu är nivån på inflationen.

Styrande för värdesäkring är Konsumentprisindex (KPI), som ökat kraftigt 2022. Inom ITP 2 utgår man från utvecklingen av KPI från mellan september innevarande år och september föregående år. Ökningen ligger till grund för Alectas beslut om hur mycket pensionen räknas upp nästkommande år. Exakt nivå på värdesäkringen förväntas bli beslutad i november.

- De senaste septembersiffrorna visar att KPI ökat med 10,84 procent mellan 2021 och 2022. Det är den högsta nivån på 30 år, säger Kennet Bergh, chef Kreditförsäkring inom PRI.

En av effekterna av värdesäkringen är att pensioner under utbetalning blir högre samt att de redan intjänade pensionsförmånerna (fribrevsvärdena) ökar. Värdesäkringen sker per den 1 januari 2023 och gäller därefter. Pensionsförmånen vid 65 års ålder som företagets nuvarande anställda tjänar in till enligt ITP2-planen påverkas inte av värdesäkringen. Denna pensionsförmån bestäms utifrån lönenivå, inkomstbasbelopp och tjänstetid.

- Det är viktigt att vara medveten om inflationseffekterna, säger Kennet Bergh. Ett förslag är att använda PRI:s webbtjänst för att ta reda på vad effekten blir på företagets pensionsskuld.

Effekter av värdesäkringen

Enligt svenska redovisningsregler har värdesäkring av pension en påverkan på det operativa resultatet. Skuldökningen i sig får inte någon effekt på kassaflödet, utan påverkar enbart balans- och resultaträkningen.

Värdesäkringen kommer ha en kassaflödespåverkan genom att faktiska pensionsutbetalningar kommer att öka. Den högre inflationen påverkar även skatterna; särskild löneskatt men även avkastningsskatt. Den största effekten är på den särskilda löneskatten som idag är 24,26 procent och som läggs på den inflationsdrivna ökningen av pensionsskulden.

Skulden ökar även i företag som redovisar enligt IAS 19, men här påverkas inte det operativa resultatet eftersom effekten istället tas i övrigt totalresultat (OCI). Så snart Alecta och PRI ideell förening har beslutat om vilken indexering som ska gälla kommer vi att ta hänsyn till indexeringen i våra IAS 19-beräkningar. Normalt brukar beslutet tas i mitten av november. För de företag som gör sin beräkning innan beslutet om värdesäkring är taget kommer effekten först år 2023.

Gör prognoser

- Det är som sagt viktigt att vara medveten om inflationseffekterna, sammanfattar Kennet Bergh. Då är det bra att göra prognoser och budget. I PRI:s webbtjänst har vi gjort prognosberäkningar avseende pensionsskuld och pensionsutbetalningar som är baserade på PRI:s antaganden. Här kan företagen kan även göra prognoser med egna antaganden.

Relaterade artiklar