Jonas Jonsson, vd

Osäkerheten gör kunddialogen än viktigare

Osäkerheten i omvärlden består. Kriget i Ukraina är den stora oroshärden som ger följdverkningar på energipriser samt i förlängningen på inflations- och ränteutvecklingen. Detta påverkar både privatpersoner och företag. Stigande inflation och högre räntor kopplas dessutom bland annat till en potentiell uppräkning av pensionsskulderna, som 2023 bedöms bli större än på väldigt många år.

I detta osäkra läge vill jag uppmuntra våra kunder att ta del av den information, utbildning och prognoser PRI erbjuder för att skapa en bild av förutsättningarna i respektive företag. För oss innebär detta att kunddialogen blir än viktigare och jag vill lyfta betydelsen av en tät dialog med oss när frågetecknen kan vara ovanligt många.

För PRI:s del kan vi konstatera att vår finansiella ställning är fortsatt stark och att vi har en stabil bas att stå på också framåt, trots en fallande börs. Skadekostnaderna fortsatt låga vilket – som jag betonat också i tidigare ledare – tyder på att kundföretagen står fortsatt stabilt.

Anpassade stiftelsetjänster

I dagarna har försäljningen av PRI Stiftelsetjänst AB slutförts.  Detta innebär att PRI nu lämnar segmentet mindre ägarledda stiftelser och fokuserar sitt erbjudande till stora pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser samt övriga stiftelseformer. Vi har i samband med försäljningen flyttat de stiftelseformer vi behåller till vårt dotterbolag PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB (tidigare PRI Pensionstjänst AB).  Stiftelseaffären är ett tillväxtområde för PRI och vi ser väldigt intressanta möjligheter inom övriga stiftelseformer, där bland annat avkastningsstiftelser ingår.

Levande kunddialog

I detta nummer av nyhetsbrevet presenteras också Börjessons Bils arbete med ITP 1 i egen regi.  Företaget har byggt upp ett erbjudande till sina medarbetare som är attraktivt. PRI står för kreditförsäkringen och även för pensionsadministrationen.

Låt mig avslutningsvis än en gång betona vikten av att använda PRI:s information, utbildningar och webtjänster för att skapa klarhet kring de frågor som kan finnas kring inflation, pensionsskuld och effekten av kommande uppräkningar. Från vår sida kommer vi samtidigt att se till att vara nära våra kunder för att stötta, informera och hålla dialogen levande.

Relaterade artiklar