Alectas beslut om premier för 2024

Alecta har beslutat om nya premier för nästa år. Hur påverkar det PRI-företagen?

Oavsett om en arbetsgivare har valt att trygga ålderspension inom ITP 2 i egen regi eller genom försäkring hos Alecta betalar arbetsgivaren premier för sjuk- och premiebefrielseförsäkring samt för förmånsbestämd familjepension, ITP Familjeskydd och TGL. Under 2023 har Alecta reducerat premierna för dessa försäkringar. Under 2024 kommer dessa premiereduktioner att vara lägre eller oförändrade, vilket leder till något högre premier totalt sett för 2024.

Även föregående års premiereduktioner avseende ålderspension kommer att vara lägre under 2024. Det ger högre premier för de företag som tryggar sin ålderspension inom ITP 2 genom försäkring hos Alecta. Om ett företag byter finansieringsform från egen regi till försäkring omfattas de som är anställda hos företaget vid tidpunkten för bytet av en karenstid avseende premiereduktion på tre år.

Alecta har även meddelat att de sänker de engångspremier som betalas vid inlösen av ålderspension inom ITP 2. För en genomsnittlig PRI-inlösen sänks premien med cirka 7 procent. Samtidigt kommer de intjänade pensionsrätterna att räknas upp med 6,5 procent vid årsskiftet, vilket gör att den genomsnittliga inlösenkostnaden totalt sett sjunker med cirka en halv procent i början av 2024 jämfört med i slutet av 2023.

Läs Alectas pressmeddelande

Relaterade artiklar