Viktig att tänka på vid fusion, överföring eller inlösen av pensionsskuld ITP 2

Från och med den 1 januari 2019 ska redovisning i arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL ske på individnivå för samtliga arbetsgivare. Redovisning på individnivå innebär att arbetsgivare i arbetsgivardeklarationen redovisar det belopp som utgetts som ersättning för arbete till en viss person under en redovisningsperiod. Detta omfattar även pensioner i egen regi.

För ITP 2 i egen regi påbörjades redovisning i arbetsgivardeklaration på individnivå från och med januari 2023. Det gör att det är ett par saker man behöver tänka på i samband med inlösen, fusion och överföring av pensionsskuld.

Fusion av bolag

Utfästelser flyttas alltid tidigast per den 1:a i månaden efter avslutad fusion.

Överföring mellan bolag

Om beslutet kommer in i början av månaden hinner överföring oftast ske den 1:a innevarande månad. Om beslutet kommer in i mitten av månaden eller senare sker överföringen den 1:a i månaden efter.

Inlösen av pensionsskuld

Vid del- eller helinlösen av pensionsskuld sker det den 1:a den månad accepten avser. Accepten ska vara Alecta tillhanda senast den sista i månaden innan inlösen ska ske.

Detta innebär att inga flyttar eller inlösen kommer att ske retroaktivt. Vi ber er att kvarstå som arbetsgivarregistrerade ett par dagar in i månaden efter det att flytt eller inlösen skett, eftersom AGI-rapporteringen för sista månaden kommer att vara på det bolag där inlösen eller flytt har skett.

Relaterade artiklar