Utländska marknader

Dotterbolag till svenska koncerner i utlandet har ofta betydande pensionsåtaganden. PRI Pensionsgarantis kreditförsäkring kan i vissa sammanhang utgöra ett intressant alternativ även utanför Sverige, som del i en långsiktig finansieringsstrategi.

Kreditförsäkring kan ge fördelar för samtliga intressenter runt en pensionsplan. Genom sin unika konstruktion tillför kreditförsäkringen värde för företaget, anställda som omfattas av pensionsförmånen och företagets ägare. 

En kreditförsäkringslösning kan bli aktuell i många sammanhang, bland annat:

  • För att helt eller delvis ersätta kapitaltillskott när regelverk ställer krav på fondering eller hantering av underskott.
  • Som en säker tillgångsmassa vars värde inte påverkas av rörelser på kapitalmarknader.
  • För att möjliggöra en framtidsinriktad, långsiktig förvaltningsstrategi.
  • Som säkerhet vid återlån ur stiftelse eller pensionsfond.

Skyddet för pensionsplanens medlemmar kan förbättras eller upprätthållas utan kostsamma och ofta oönskade likviditetstillskott.

Med kreditförsäkring kan fokus flyttas till långsiktiga framgångsfrågor för pensionsplanen istället för kortsiktiga behov och ständigt återkommande och tidsödande överläggningar angående pensionplanens finansiering.

Idag finns lösningar utformade för marknaderna i Storbritannien, Irland, Finland och Norge.

Artiklar om kreditförsäkring