22 december 2022

Vårt hållbarhetsarbete

PRI tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Vårt erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster och stiftelsetjänster.

Moderbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att kunderna äger bolaget.Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara tjänster. Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

PRI:s hållbarhetsarbete inriktas på områden där vi kan göra skillnad. Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i hela verksamheten.

PRI:s fokusområden för hållbarhet

Ansvarsfull kreditförsäkring - med låga skadekostnader och fortsatt låga premienivåer

PRI ska långsiktigt ha låga skadekostnader, . På så sätt skapar vi möjlighet att även i framtiden kunna försäkra växande pensionsåtaganden till en låg premienivå. Med målbilden följer att vi väger in olika aspekter av hållbarhet när vi gör riskbedömningar av våra kundföretag.

Hållbara investeringar - som matchar PRI:s försäkringsåtaganden

Vårt mål är att investera hållbart. Det hjälper oss att navigera rätt i klimatomställningen och i ESG-frågor, det vill säga frågor rörande miljö (environment), socialt ansvar (social responsibility) och bolagsstyrning (governance), samt till att bidra till en globalt hållbar utveckling. Vår inriktning och våra ställningstaganden inom kapitalförvaltningen kan sammanfattas med att vi integrerar ESG- och klimataspekter i investeringsanalys och beslutsfattande, investerar i bolag och fonder som följer internationella normer och konventioner, samt väljer bort investeringar med negativ klimatpåverkan eller begränsad samhällsnytta. Med vår ESG-och klimatstrategi skapar vi mervärde för våra ömsesidiga ägare.

Hållbart medarbetarskap – som möjliggör utveckling av medarbetare och organisation

Vårt hållbarhetsarbete är en gemensam angelägenhet för PRI och medarbetarna. Det är ett viktigt fundament för att förverkliga vår vision och en förutsättning för framgång. Genom att verka långsiktigt som en hållbar arbetsgivare möjliggör vi ett hälsosamt arbetsliv för våra medarbetare. Det stärker vårt arbetsgivarvarumärke och vår förmåga att locka till oss optimal kompetens för dagens behov och morgondagens utmaningar.

Vi skapar möjligheter för att ta de steg som krävs för att vara hållbara samt för att minimera vårt resande och klimatavtryck. Vi har fastställt specifika mål, med delmål på vägen, för hur vi vill att det hållbara medarbetarskapet ska utvecklas fram till och med 2025. Målen fokuserar successionsplanering, sjukfrånvaro, personalomsättning och medarbetarupplevelsen.

Lönsamma och effektiva tjänster – som skapar mervärde och tydlig kundnytta

Vi arbetar med att säkerställa leverans, säkerhet och kvalitet gentemot våra kunder. Vår ambition är att skapa mervärde genom uppföljning och utveckling av affären. Vi vill stärka kundernas hållbarhetsarbete med vårt erbjudande och fortsätter vår digitaliseringsresa för ökad kundnytta.

Läs vår uppförandekod