16 februari 2022

Vår uppförandekod

Vi skapar morgondagar – på ett långsiktigt hållbart sätt


PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag och våra kunder är också våra ägare.

Vi tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Med pension i egen regi behåller företaget sitt pensionskapital och kan investera det i den egna verksamheten. Det är såväl ett kostnadseffektivt sätt att trygga pensionerna som ett sätt att stärka företagen och deras konkurrenskraft. Det bidrar trygghet för företagens medarbetare och pensionärer samt till en hållbar tillväxt av företagen. Vi hanterar också personalstiftelser, som med en god avkastning har en positiv påverkan på företagens pensionskostnader.

Som ett välkonsoliderat, ömsesidigt bolag har vi förmåga att agera långsiktigt för våra kunders bästa. Det skapar trovärdighet och grund för en god affärsrelation. Vi är lösningsorienterade och strävar ständigt efter att förbättra och förenkla för våra kunder. Vi tar initiativ genom att föreslå våra tjänster. Vi har ett aktivt och engagerat förhållningssätt, både internt och i mötet med kund. Vi samarbetar internt och med våra kunder för att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna. Det skapar kund- och affärsnytta.

Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar. Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

Brett ansvarstagande

Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och tar tydligt sikte på morgondagen. Utöver vår affärsidé är god affärsetik och miljöhänsyn viktiga områden för oss.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden fångar vår syn på hållbar utveckling och sammanfattar PRI-koncernens grundläggande värderingar. Den vänder sig till medarbetare, inhyrda konsulter och styrelse och gäller på samma sätt för alla. Följande bör särskilt betonas:

 • I relation med kunder, medarbetare och andra intressenter ska verksamheten präglas av trygghet, långsiktighet och ansvarstagande.
 • PRI Pensionsgarantis kunder är samtidigt bolagets ägare och bolagets mål och aktiviteter ska vara till nytta för dem.
 • Vi ska vara väl förtrogna med de legala krav som gäller koncernbolagens verksamhet och alltid följa dessa krav.

Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i hela koncernen – både i kapitalförvaltningen och i den övriga verksamheten.

Uppförandekod

Uppförandekoden utgör grunden för PRI:s hållbarhetsarbete.

God affärsetik

Vårt arbete med kunder, medarbetare och andra intressenter bygger på lyhördhet, respekt och öppenhet.

 • Vi följer gällande lagstiftning, regler och normer. Vår kommunikation är öppen och korrekt inom ramen för lämplig affärssekretess.
 • Alla medarbetare förutsätts undvika intressekonflikter mellan privatekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
 • Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men ska ligga i linje med lagstiftningen och kännetecknas av god etik och omdöme.
 • Vi tar eller ger aldrig mutor, medverkar till korruption, bedrägerier eller andra ekonomiska oegentligheter.
 • Kurspåverkande information som inte är allmänt känd får inte vidarebefordras, varken internt eller externt.
 • Vår utgångspunkt är att bolagen vi äger aktier i följer lagstiftning och internationella åtaganden kring miljö, socialt ansvar och etik samt motarbetar korruption, exempelvis enligt de tio principerna i FN Global Compact.
 • Vår placeringsportfölj ska regelbundet genomlysas avseende etik och hållbar utveckling. Vi vidtar relevanta åtgärder om vi upptäcker avvikelser.

Människor, arbetsmiljö, samhälle, miljö och leverantörer

Människor

 • Vi stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna som kommer till uttryck i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.
 • Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi särbehandlar inte någon på grund av religion, kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund, fackmedlemskap eller etniskt ursprung.
 • Vi stöder mångfald och arbetar aktivt med jämställdhet.
 • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
 • Vi omfattas av branschens kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara bra och säker.
 • Vi arbetar aktivt med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och har en nollvision gällande olyckor.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla sin hälsa samt sina kompetenser och färdigheter.
 • Vi underlättar för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap och familjeliv.

Samhälle

 • Genom vår affärsidé och verksamhet bidrar vi till våra kundföretags tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som vi skapar trygghet för företagens anställda – en hållbar samhällsutveckling!
 • Vi är öppna för samarbeten och projekt med skolor, universitet, forskningsinstitut och nätverk.
 • Vid samarbeten med organisationer prioriteras de som delar våra värderingar och som gynnar samhället.
 • Vi intar en neutral hållning i partipolitiska och religiösa frågor. Företagsnamnet eller bolagets ekonomiska resurser får inte användas i dessa sammanhang.

Miljö

 • Vi stödjer Parisavtalet.
 • Vi arbetar löpande för att integrera hållbarhetsfrågor, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del av verksamheten.
 • Vi strävar efter att i god tid fånga upp miljökrav och önskemål från kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Vi strävar efter att beakta hållbarhet vid val av leverantörer och likaså vid val av produkter, tjänster samt teknologilösningar.
 • Vi använder vatten, energi, material och andra naturresurser effektivt med god hushållning och med inriktning på hållbar utveckling.
 • Vi tar hänsyn till miljöfrågor när vi reser i tjänsten.

Leverantörer

 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod. Vi förväntar oss att de i sin tur för värderingarna vidare i sina leverantörsled.

PRI:s uppförandekod baseras på internationella konventioner och riktlinjer – bland annat FN Global Compact - samt på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.