30 november 2018

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer och ITP 2

Som vi tidigare informerat om här på vår hemsida träder en ny lag i kraft den 1 januari 2019. Den ger en förändrad administrativ ordning och flyttar över ansvaret till arbetsgivare att månadsvis deklarera utbetalda pensioner i egen regi på individnivå. PRI har uppvaktat såväl Finansdepartementet som Skatteverket i syfte att få till stånd en ändring av dessa beslut, tyvärr hittills utan framgång.

De nya reglerna och den administrativa ordningen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed ersätts den årliga kontrolluppgiften av månadsvisa arbetsgivaredeklarationer på individnivå. Den nya rutinen omfattar såväl löner som pensionsutbetalningar i egen regi.

– Arbetsgivarna får eget ansvar för dessa deklarationer, vilket vi tycker är olyckligt eftersom det sedan 1961 finns en väl fungerande rutin. Problemet med den nya ordningen är att arbetsgivarna i de flesta fall inte har vare sig tillgång till eller kunskap om dessa pensionsförmåner, och inte heller tekniskt systemstöd för den praktiska hanteringen. Att arbetsgivaren då ska deklarera dessa förmåner ser vi som en stor risk i och med att ett fungerande system ersätts med ett annat, som sannolikt kommer att orsaka förvirring och risk för fel, säger Jan Ahlström, vd för PRI Pensionsgaranti

– Tidigare har PRI/Alecta deklarerat de pensioner vi har betalat ut på vår egen arbetsgivardeklaration, på aggregerad nivå månadsvis, och sedan skickat kontrolluppgift till Skatteverk och pensionärer årsvis.

– Vi ifrågasätter även nyttan med denna utökade redovisning, som dessutom bara avser pensioner i egen regi. Tjänstepension genom försäkring är nämligen undantagen och det enda riktiga vore att även undanta pensioner i egen regi från dessa förändringar, fortsätter han.

ITP - en sammanhållen förmån

Följden blir alltså att den administrativa bördan ökar för arbetsgivarna. PRI och andra aktörer har uppvaktat Finansdepartementet och Skatteverket för att förklara hur kollektivavtalad ITP är en sammanhållen förmån. Att då – baserat på hur arbetsgivare finansierar ITP – ställa olika krav på hur utbetalningar deklareras är varken nödvändigt eller relevant.

PRI:s och Alectas ambition är givetvis att följa de lagar och regler som finns. Dock finns det ingen praktisk möjlighet till den 1 januari 2019 att utveckla ett fullständigt systemstöd för att underlätta arbetsgivarnas arbete. Vårt mål är så snart som det är praktiskt möjligt att anpassa och utveckla ett administrativt stöd åt arbetsgivarna. När detta är klart är för tidigt att säga just nu, men det pågår ett arbete och vi får anledning att återkomma med vidare information, säger Jan Ahlström. 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk