20 november 2019

Försäkringsansvar – vad är det?

PRI:s kreditförsäkring innebär att vi garanterar att medarbetarna i ett kundföretag får sina tjänstepensioner.

PRI:s kreditförsäkring innebär att vi garanterar att medarbetarna i ett kundföretag alltid får sina tjänstepensioner. Om kundföretaget går i konkurs köper PRI pensionsförsäkring i ett livbolag (inlösen). För ITP 2 sker detta i Alecta.

Kostnaden för inlösen kallas också försäkringsansvar och är det belopp PRI betalar livbolaget för att det ta över ansvaret för pensionsutbetalningarna. Detta blir aktuellt i de sällsynta fall då något av våra kundföretag går i konkurs. Om ett kundföretag beslutar att självt lösa in sina pensionsutfästelser sker det till samma kostnad.

Diskonteringsräntan påverkar

Livbolagets kostnad för att ta över ansvaret för pensionerna bestäms av livbolaget och beror bland annat på vilken diskonteringsränta det använder sig av. I dagsläget skiljer sig denna ränta avsevärt från den diskonteringsränta som används för att beräkna pensionsskulden enligt svenska redovisningsregler. Det gör att försäkringsansvaret i de flesta fall kraftigt överstiger den bokförda pensionsskulden.

Försäkringsansvaret är PRI:s åtagande (risk). Ändringar i försäkringsansvaret påverkar vår konsolidering och vårt behov av risktäckning i form av borgen, pensionsstiftelser och säkerheter.

Försäkringsansvarets storlek beräknas löpande av PRI. Vi hänvisar till Alecta när det gäller inlösenkostnad och underliggande parametrar avseende ITP 2.