Analysen som säkrar IAS 19-värderingen

Rättvisande och mer försvarbara antaganden. Det är målet med vår nya IAS 19-tjänst. Den ger en analys av företagets antaganden som används i IAS 19-värderingen.

PRI hjälper kundföretagen med IAS 19-värdering av pensionsskulden. Värderingen baseras på en handfull antaganden. Diskonteringsränta och inflation är de mest föränderliga och uppdateras i takt med marknadsförändringar. Den nya tjänsten förbättrar beslutsunderlagen för övriga antaganden - löneökning, avgångsintensitet och livslängd.

– Bakgrunden är att revisorerna visar allt större intresse för dessa antaganden. Det innebär att kraven på företagen ökar när det gäller att förklara och försvara varför värderingen av pensionsåtagandena ser ut som den gör, säger Tomas Heimdal, aktuarie inom PRI.

– Ett annat skäl är att vissa antaganden hittills varit ganska statiska. Men med en åldrande population inom ITP 2 ändras förutsättningarna. Därför har vi tagit fram en analys där dessa antaganden genomlyses. Det gör antagandena mer välgrundade och skuldvärderingen mer rättvisande, fortsätter han.

Träffsäker bild

För löneökningar, avgångsintensitet och livslängdsantagande görs en kundspecifik analys, som baseras på historiska data för företaget. 

– Vi ser exempelvis ett klart samband mellan ökad ålder, sjunkande löneökningar och förändringar i avgångsintensitet inom ITP 2, säger Tomas Heimdal. Det här innebär att många företag skulle behöva se över sina antaganden.

Han tror att alla företag som har ett intresse av sina pensioner - antingen eget eller via revisorerna - har ett behov av denna analys. - Analysen behöver inte göras årligen. När man väl gjort denna analys kan man känna sig bekväm med sina antaganden gentemot revisorerna ett antal år framåt, avslutar Tomas Heimdal.

Vad är IAS 19?

IAS 19 är en del av den internationella redovisningsstandarden IFRS och avser redovisning av ersättningar till anställda, bland annat pensionslöften. Börsnoterade företag i Sverige samt företag som ingår i utländska börsnoterade koncerner omfattas av IFRS. 

Syfte med IAS 19

  • Ökad jämförbarhet mellan dotterbolag och olika företagskoncerner.
  • Ökad kontroll över pensionskostnaderna.
  • Väsentligt förbättrad transparens i årsredovisningar.

(PRIs nyhetsbrev i juni 2017)