Säker och effektiv IAS 19-koordinering

I företag med verksamhet i flera länder kan värderingen av pensionsskulder bli utmanande. Munksjökoncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i fem länder och har tagit hjälp av PRI i sin internationella samordning. Det har gjort hanteringen smidigare och säkrat kvaliteten.

Munksjö är ett internationellt specialpappersföretag och världsledande producent av exempelvis dekorpapper, elektrotekniskt papper och slipbaspapper. Företaget har 2 900 anställda och produktionsanläggningar i sju länder.
– Det är ett omfattande arbete att sammanställa och kvalitetssäkra uppgifter till notupplysningarna i årsredovisningen. Pensionsförpliktelserna regleras på olika sätt i varje land och att följa hur bestånden utvecklas är inte helt enkelt. Det förutsätter specialkunskaper som inte är självklara att ha på plats internt i företaget, konstaterar Ulla Moberg, ansvarig för koncernredovisningen på Munksjö.

Tolka och strukturera

Sedan 2016 samarbetar Munksjö med PRI kring den internationella samordningen av sina pensionsförpliktelser. PRI granskar det insamlade materialet och tolkar och strukturerar de lokala rapporterna så de kan analyseras och jämföras på ett effektivt sätt.
– I några länder har vi flera legala enheter. Det gör att det ställs krav på en väl fungerande process och samordnad analys av förändringar i åtaganden avseende diskonteringsränta samt framtida löne- och pensionsökningar, berättar Ulla Moberg. 
– Jonas Hellström på PRI har lotsat oss igenom processen på ett väldigt bra sätt. Han har kontrollerat och kritiskt granskat det rapporterade innehållet, återkopplat vid behov av justeringar och överhuvudtaget säkrat kvaliteten, fortsätter hon.

Förberedelsen viktig

En annan förklaring till att processen gått bra är att Munksjö satsat mycket på förberedelsearbetet. Det startade i november. Kontaktpersonerna på de lokala, rapporterande enheterna medverkade.
– Vi fick med alla ”på tåget”. I och med att Munksjö sedan tidigare har bra processer och infrastruktur kring rapporteringen från enheterna så öppnade det för en bra, transparent dialog, säger Ulla Moberg. Förberedelsearbetet var extra viktigt i år eftersom publiceringen av årsredovisningen tidigarelagts. 
– Serviceandan och PRI:s tillgänglighet i processen har varit till stor hjälp, sammanfattar hon. Vi har aldrig känt att vi hamnat i vänteläge i kontakterna med PRI och Jonas.

(PRIs nyhetsbrev i mars 2017)