1 oktober 2018

Hallå där Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK!

Vilken är den viktigaste pensionsfrågan just nu?

Den största frågan är den höjda pensionsåldern med rätten att arbeta längre. Den berör alla anställda och arbetsgivare. Frågan är hur förändringarna ska hanteras och hur kollektivavtalen påverkas. Finansieringsfrågan måste lösas, men det måste även till andra anpassningar. Vi har med andra ord många förhandlingsfrågor framför oss. Tidsmässigt påverkas arbetet av att Pensionsgruppen - där de politiska partierna ingår - lagt fram ett förslag om att LAS-åldern höjs från 67 till 68 år från 2020 och till 69 år från 2023. Med det följer höjningar av uttagsåldern för allmän pension och garantipension. Det får säkerligen konsekvenser för hur våra avtal är utformade.

En översyn av avdragsreglerna för tjänstepension ska också göras och det känns lite oroande. Sammantaget kan vi konstatera att vi har en stor utmaning framför oss.

Något annat på agendan?

Ja, månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå kan bli ett problem för våra pensionärer. Deras ITP 2-förmån som alltid betraktats och redovisats som EN förmån kommer enligt den nya lagen redovisas enligt hur ITP:n har blivit tryggad. De delar som är tryggade genom försäkring i Alecta kommer att ha årlig kontrolluppgift, medan delar tryggade i egen regi ska deklareras månadsvis, vilket också innebär att de får en kontrolluppgift varje månad. Jag tror det kommer att skapa både förvirring och oro bland pensionärerna, men också försvåra vid årets slut att räkna ihop alla uppgifter inför inkomstdeklarationen.

En annan fråga på agendan är jämställda pensioner. Kvinnor som arbetar deltid får lägre pension och diskussionerna handlar om vad man kan göra åt det. Jag vill även lyfta Tjänstepensionsföretagsutredningen som berör två regelverk försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och andra aktörer kan välja mellan för sin tjänstepensionsverksamhet. Valet är viktigt eftersom regelverken påverkar bland annat solvens- och informationskraven på bolagen. Pensioner är långsiktiga och ska inte behöva påverkas negativt av kortsiktiga regelverk som är framtagna för annan försäkringsverksamhet. De anställdas tjänstepensioner - som många gånger ska finnas i över 40 år - får bättre möjligheter till en bra, stabil avkastning genom långsiktiga regelverk som vi hoppas IORP2-direktivet bidrar till.

Sist vill jag nämna EU:s försäkringsdistributionsdirektiv (IDD) som ska stärka konsumentskyddet. Direktivet handlar även om hur pensionsinformationen ska se ut och vilka som ska ge den. Detta påverkar roller och ansvar i våra kollektivavtal och de valcentraler och bolag som är inblandade. Vår förhoppning är att dagens informationsgivning fyller de krav som kommer att ställas. Våra kollektivavtalade tjänstepensionsplaner är väl fungerande sen lång tid tillbaka och vi hoppas man tar hänsyn till det och inte ställer till någon onödig oreda för tjänstepensionsmarknaden.

Läs mer om arbetsgivardeklaration i en separat artikel här.