1 oktober 2018

IORP 2 – så påverkas pensionsstiftelserna

Tuffare krav på styrning och riskhantering – också i pensionsstiftelser. Det väntas bli följden av tjänstepensionsdirektivet IORP 2. Men det går att göra anpassningar och ändå klara kraven. Vi berättar mer om reglerna som införs i maj 2019.

PRI har varit remissinstans och gav i våras synpunkter på de regler som följer med IORP2.

- Vi är kritiska till att pensionsstiftelser överhuvudtaget omfattas av direktivet och klassas som tjänstepensionsinstitut. Som vi ser det tar man inte hänsyn till stiftelsernas särart. De tillhandahåller inte några tjänstepensionsförmåner utan är en pant för arbetsgivarens pensionsåtaganden, säger Susanne Lindgren, chefsjurist inom PRI.

Påverkar styrelsearbetet

Genomförs IORP 2 som planerat så ökar den administrativa hanteringen i de pensionsstiftelser som har fler än 100 förmånstagare. Stiftelserna ska då ha system för internkontroll, riskhantering och internrevision samt särskilda funktioner för detta. Det innebär merarbete och ökade kostnader, i första hand för stiftelsernas styrelser. Pensionsstiftelser med färre än 100 förmånstagare berörs också, men i mindre omfattning.

Det finns ändå möjlighet att begränsa den administrativa bördan. Denna möjlighet kopplas till det som kallas proportionalitetsprincipen. Den innebär att stiftelsens styrelse själv kan bedöma vilken nivå på riskhantering, styrning och kontroll som är rimlig.

- Omfattningen och komplexiteten i en verksamhet är alltid avgörande, men den här principen ger ändå styrelserna en chans att hitta sin nivå.

Tuffare informationskrav

Även Svenskt Näringsliv, Finansinspektionen (FI) och Länsstyrelsen har framfört kritik i sina remissvar. FI och Länsstyrelsen påpekar att deras tillsyn över tjänstepensionsinstituten utökas betydligt, vilket kräver mer resurser.

- Svenskt Näringsliv delar vår kritik, men pekar också på att informationskraven på arbetsgivarna inte bör regleras genom IORP 2. Enligt direktivet måste arbetsgivare varje år informera sina anställda om villkoren för och värdeutvecklingen på pensionsutfästelserna, berättar Susanne Lindgren.

Under hösten väntas en lagrådsremiss som därefter följs av en proposition till Riksdagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.