1 oktober 2018

Kompetens och nya regelverk på agendan

Pensioner blev inte någon stor valfråga denna gång, men det finns flera förändringar och förslag på gång som påverkar många av oss. PRI fokuserar på arbetsgivarperspektivet, lyfter och driver pensionsfrågor av vikt för företagen.

Säkra konkurrenskraften

I Almedalen diskuterades förslaget om att skjuta fram den allmänna pensionsåldern ytterligare. Enligt Pensionsgruppen behöver vi jobba längre eftersom vi både kommer ut i arbetslivet senare och lever längre.

Från Svenskt Näringslivs sida ställs krav på ökad flexibilitet om pensionsåldern höjs. Både arbetsgivar- och arbetstagarsidan lyfter kompetensförsörjning och omställning i arbetslivet som utmaningar – detta på grund av den snabba digitala utveckling som förändrar många arbetsuppgifter. Det har också bäring på ett längre arbetsliv, då behovet av att löpande kompetensutveckla sig ökar. Därför kommer det att behövas fler utbildningsalternativ. Alla verkar vara överens om att ansvaret – som är avgörande för vår framtida konkurrenskraft – ligger hos såväl arbetsgivare och arbetstagare som hos lärosätena.

Öka kundnyttan

För PRI:s del handlar kompetensförsörjning om att bibehålla den specialistkompetens som finns om pensioner i egen regi, förmånsbestämda pensionsplaner och stiftelsetjänster. Lika viktigt är det att utveckla service och arbetssätt genom att nyttja ny teknik för ökad effektivitet och kundnytta.

Vad gäller regelverksförändringar och ny lagstiftning påverkas många av kraven på månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå (gäller från och med 1 januari 2019). Vi inom PRI är högst engagerade i frågan och uppvaktar lagstiftare och Skatteverket tillsammans med branschkollegor, PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer om detta i en separat artikel.

Nya krav

Dessutom har vi det nya Tjänstepensionsdirektivet (IORP 2). Det föreslås träda i kraft den 1 maj 2019 och påverkar bland annat företag med pensionsstiftelser. PRI har lämnat remissvar och vår chefsjurist Susanne Lindgren berättar mer om vad det innebär. Den 1 oktober träder även Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) i kraft. Det kan påverka avtal och erbjudanden i relation till era förmedlare eftersom kraven på rådgivning och distribution skärps.

Som jag ser det gör kopplingen mellan kompetens och nya regelverk att fler företag outsourcar mer av sin pensions- och stiftelsehantering. Vi inom PRI gör vårt yttersta för att möta behovet och vill självklart vara er pensionspartner. Det är långsiktigheten i vårt uppdrag som gör att vi kan trygga leverans och kompetens över lång tid - och dessutom uppnå stordriftsfördelar som kommer er kunder till gagn!

Hoppas vi ses på vårt glöggmingel den 6 december!

Trevlig läsning!
Annelie Helsing, chef Affär och marknad