1 oktober 2018

Månadsvisa arbetsgivardeklarationer - nej tack!

Nya regler och förändrad administrativ ordning hos Skatteverket tvingar arbetsgivare att månadsvis på individnivå deklarera utbetalda pensioner i egen regi. Det vänder vi oss mot eftersom det ökar den administrativa bördan i företagen samtidigt som man kraftigt kan ifrågasätta nyttan med dessa ökade krav. PRI och andra aktörer uppvaktar nu Finansdepartementet och Skatteverket för att få till en ändring.

De nya reglerna och den administrativa ordningen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed ersätts den årliga kontrolluppgiften av månadsvisa arbetsgivaredeklarationer på individnivå. Den nya rutinen omfattar såväl löner som pensionsutbetalningar i egen regi.

- Arbetsgivarna får eget ansvar för dessa deklarationer, vilket vi vänder oss mot. De har varken tillgång till eller kunskap om dessa pensionsförmåner och inte heller tekniskt systemstöd för den praktiska hanteringen, säger Jan Ahlström, vd för PRI Pensionsgaranti.

- Vi ifrågasätter även nyttan med denna utökade redovisning, som dessutom bara avser pensioner i egen regi. Tjänstepension genom försäkring är nämligen undantagen och det enda riktiga vore att även undanta pensioner i egen regi från dessa förändringar, fortsätter han.

- Tidigare har PRI/Alecta deklarerat de pensioner som vi har betalat ut på vår egen arbetsgivardeklaration på aggregerad nivå månadsvis, och sedan skickat kontrolluppgift till Skatteverk och pensionärer årsvis.

- Enligt den första information vi fick kunde vi också fortsätta med det. Men innan sommaren kom ett förtydligande från Skatteverket om att pension i egen regi ska deklareras månadsvis på individnivå av respektive arbetsgivare och därmed inte på PRI/Alectas arbetsgivardeklaration.

ITP - en sammanhållen förmån

Följden blir alltså att den administrativa bördan ökar för arbetsgivarna. PRI och andra aktörer har uppvaktat Finansdepartementet och Skatteverket för att förklara hur kollektivavtalad ITP är en sammanhållen förmån. Att då – baserat på hur arbetsgivare finansierar ITP – ställa olika krav på hur utbetalningar deklareras är varken nödvändigt eller relevant.

- För en pensionär blir följden att de får månadsvisa ”kontrolluppgifter” för de delar av ITP-förmånen som tryggats i egen regi och en årlig kontrolluppgift för delar av ITP-förmånen som tryggats genom försäkring i Alecta. Vid årets slut kan de därmed ha 50 - 80 kontrolluppgifter för ITP, som ska räknas samman när det är dags att deklarera.

PRI:s ambition är att utbetalande bolag även fortsättningsvis få deklarera åt kunderna. Finansdepartementet och Skatteverket har visat viss förståelse för de synpunkter PRI, Alecta, Svenskt Näringsliv och PTK med flera framfört, men har ännu inte ändrat sina ståndpunkter.

- Vi ska återigen att uppvakta Finansdepartementet, men också göra vad vi kan för att bilda opinion i frågan och kommer via olika kanaler att hålla våra kunder informerade om processen, säger Jan Ahlström.

Läs mer om AGI här

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk