18 mars 2019

Hallå Hans Norin, pensionsexpert på Unionen - vilka är era viktigaste pensionsfrågor?

– Det viktigaste just nu hänger samman med Pensionsgruppens arbete. I december 2017 träffade de en överenskommelse om att bland annat höja åldersgränserna för uttag av pension och för trygghetssystemen runt omkring. I överenskommelsen ingick även att de skulle tillsätta en utredning om avdragsrätten för tjänstepension, vilket kan få stor påverkan. Så svaret är att det är svårt att peka på en enskild fråga, utan snarare på ett paket av frågeställningar med koppling till Pensionsgruppen – frågor som rör den allmänna pensionen, men också kan få effekter på tjänstepensionsområdet. Rent allmänt kan man konstatera att pensionsfrågorna är viktiga för våra medlemmar och särskilt frågan om höjd pensionsålder kan väcka både intresse och irritation.

Har valresultatet/regeringsbildningen ändrat ”pensionsagendan”?

- Det som påverkat mest är att det finns en regering på plats, vilket innebär att det kan hända lite mer i frågorna. Pensionsgruppen är blocköverskridande och påverkas nog inte så mycket av hur regeringen är sammansatt. Fördelen nu är snarare att man vet vilka ministrarna är och vem som det är aktuellt att fortsätta uppvakta.

Några mer allmänna reflektioner kring betydelsen av egen regi?

- Utgångspunkten i ITP 2 är att arbetsgivaren själv väljer tryggandeform. Som vi ser det är egen regi en lika trygg lösning för våra medlemmar som en försäkring. Skulden är kreditförsäkrad och arbetsgivaren kan använda kapitalet i bolaget, vilket är en bra helhet. Det finns många fördelar med pension i egen regi, som passar bäst för stora företag. Vad gäller långsiktigheten så håller ju förmånsbestämd pension långsamt på att fasas ut till förmån för premiebestämd pension, och det är inte lika enkelt att omsätta egen regi inom ITP 1. Här är den stora skillnaden att det är individen själv som ska välja och som bär risken. Visst kan företagen erbjuda ITP 1 i egen regi, men eftersom det är individen som väljer var han/hon vill placera pensionspremierna kan det bli svårare att hitta lösningar som ger tillräckligt stora volymer. Här gäller det alltså att ta fram en produkt som är bra för både företaget och det anställde, vilket blir den stora utmaningen.

Övriga tankar/pensionsfrågor du vill lyfta?

Alla kollektivavtalade tjänstepensionsavtal påverkas av den ökande regelbördan, inte minst via de EU-regler som ska implementeras i Sverige – exempelvis IORP 2 och IDD. Vi ser ett bekymmer i att man inte tar hänsyn till kollektivavtalens särart. Hittills har vi till exempel haft möjlighet att själva hantera informationsgivningen kring våra försäkringar och har genom åren erbjudit väldigt effektiva pensionssystem som gett mycket pension för pengarna. Oavsett om det gäller ITP 1, ITP 2, egen regi eller en försäkringslösning. Här upplever vi nu att man från myndigheternas sida inte längre förstår eller tar hänsyn till kollektivavtalade tjänstepensioner på det sätt som gjorts tidigare. Vi är exempelvis kritiska till de nya reglerna för tjänstepensionsföretag (IORP 2) som ska implementeras. Vi menar att man hamnat snett och inte tar hänsyn till tjänstepensionsföretagens förutsättningar eller till hur tjänstepension i praktiken fungerar, exempelvis gällande kapitaltäckningskrav.

Sammanfattningsvis menar jag att vi parter tar ett tydligt ansvar via en modell som tjänat anställda och företag väl under många år. Börjar den modellen naggas i kanten kan det leda till försämringar i framtiden.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar