18 mars 2019

Så bidrar PRI till tryggade pensioner

Det går bra för Sverige nu. De flesta av våra kunder har haft flera år av god tillväxt och goda resultat. Visst har några branscher och företag haft svårigheter de senaste åren, men de ser ändå ut att landa på fötterna.

Under 2018 hade PRI inga skadefall, vilket var mycket glädjande. Det kanske är märkligt med ett försäkringsbolag som inte behövt betala ut någon skadeersättning, men det gäller då att komma ihåg att högkonjunkturen inte är evig och när den viker är det bra att veta att pensionerna är tryggade i ett hållbart pensionssystem. Det gäller särskilt eftersom vi ser att pensionsfrågorna blir viktigare, inte minst i ljuset av att den allmänna pensionen för många kommer att täcka en alltmer begränsad del av inkomstbortfallet vid pensionen.

Växa med kunderna

Eftersom pensionsskulderna - och därigenom vårt försäkringsansvar - ökar behöver även PRI:s kapital växa. Då upprätthåller vi en god konsolidering och säkrar att vi kan möta de förpliktelser som kan uppstå i sämre tider. En starkt bidragande faktor till att vårt kapital kan öka är avkastningen på placeringstillgångarna. Den mycket svaga avslutningen på börsåret påverkade även vår totalavkastning. På så sätt blev det goda resultatet i försäkringsrörelsen än viktigare.

Pension i egen regi – där företagen kan behålla kapitalet i bolaget istället för att betala löpande pensionspremier – blir också mer intressant i tider då tillgången på externt kapital blir knappare. Till detta ska läggas att ni som är försäkringstagare också är våra ägare. Det gör att eventuell överkonsolidering kan komma er tillgodo genom återbäring.

Kennet Bergh
Chef Kreditförsäkring, PRI

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar