Nytt samarbete med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse

Vinstandelsstiftelser kan öka engagemanget i företaget och ge de anställda en extra slant i plånboken. Nu flyttar PRI Stiftelsetjänst fram positionerna på detta område via ett samarbete med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse.

Många företag vill hitta sätt för att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang för den egna verksamheten. Vid sidan om aktiesparprogram, konvertibler och bonuslösningar är vinstandelsstiftelser en av de vanligaste belöningsformerna.
 – Marknaden är stor och det finns flera fördelar med en stiftelse, säger Per Håkansson, vd för PRI Stiftelsetjänst. De anställda behöver inte satsa egna pengar. Det gör att alla i företaget kan ingå i dessa belöningsprogram. Stiftelsen är också enkel att koppla till vinstdelningsmål som ökar engagemanget.

 En annan fördel är att stiftelsen ger en vinstdelning, utan att ägarna måste avstå från en del av sitt ägande.

Stora volymer

Det finns vinstandelsstiftelser i flera av storbankerna. Nyligen påbörjade PRI Stiftelsetjänst ett samarbete med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse. Den omfattar cirka 16 000 personer, eller destinatärer som mottagarna i en stiftelse kallas.
 – Stiftelsen har funnits i snart 20 år och hittills har destinatärerna fått tilldelning under samtliga år utom ett, berättar Lars Oddestad, ordförande för Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse. För att vinstdelning ska utgå krävs dels att banken når vissa ekonomiska mål, dels att en destinatär arbetar minst 25 procent av en heltidstjänst under ett år.  

På senare år har Nordea successivt avvecklat sina egna tjänster för vinstandelsstiftelser. Därmed blev det också naturligt att hitta nya samarbetsformer för den svenska vinstandelsstiftelsen.
– Vi valde PRI Stiftelsetjänst eftersom de erbjöd en bra, heltäckande tjänst, främst gällande de administrativa rutinerna samt IT-lösningarna. Det underlättar hanteringen för destinatärerna, som nu får en enda kontaktyta vad gäller stiftelsetjänsterna, säger Lars Oddestad.

 PRI Stiftelsetjänst har lång erfarenhet av vinstandelsstiftelser. Genom samarbetet med Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse ökar nu volymerna rejält. På sikt öppnar detta för en vidareutveckling av tjänsterna. Dessa tjänster innefattar bland annat bildandet av stiftelsen, stöd vid utformning av regler för vinstdelning, redovisningsfrågor, deklarationer samt inte minst utbetalning av vinstandelar.
 – Det breda stödet gör att vi i praktiken fungerar som stiftelsens ekonomiavdelning och garanterar ordning och reda i alla delar av arbetet, poängterar Per Håkansson.

Den vidareutveckling av tjänsterna som nu väntar handlar framför allt om webben.
 – Just nu jobbar vi på att lägga till nya funktioner i vår webbtjänst, säger Per Håkansson. Det här arbetet är klart till 2015. Då ska destinatärerna kunna se vilken tilldelning de fått, aktuellt värde på innehavet samt även hantera sina uttag via webben.
(PRI Pensionsgarantis nyhetsbrev i december 2013)