16 september 2013

Stiftelse är modellen för Ericsson

Efter drygt 50 år som kund och ägare i PRI Pensionsgaranti är Ericsson en långvägare inom pension i egen regi. Men det har inte saknats utmaningar. It-bubblan och turbulensen vid millennieskiftet fick telekomföretaget att lägga om kurs och välja en stiftelselösning.

Idag uppgår pensionsstiftelsens tillgångar till cirka 16 miljarder kronor med utfästelser för ungefär 42 000 medarbetare i Sverige. Ericsson var tidigt ute med pension i egen regi. Hos PRI Pensionsgaranti har den globala telekomaktören kreditförsäkringsnummer fyra och var ett av de första kundföretagen när ITP i egen regi etablerades på 1960-talet. Och möjligheten att låta pensionspengarna stanna i verksamheten har genom åren passat Ericsson bra. 

– Det är i grunden en praktisk lösning, särskilt då i en så investeringsintensiv verksamhet som Ericsson bedriver, konstaterar Ossie Everum, vd för Ericssons pensionsstiftelse. Och genom att behålla pensionspengarna i företaget kan man anta att Ericsson genom decennierna också kunnat nå en något högre avkastning på det egna kapitalet.

Stiftelse – en praktisk lösning

Under de första fyra decennierna togs pensions-åtagandet upp som en skuld i balansräkningen. Men kring millennieskiftet gjorde förändringar både i och utanför företaget att Ericsson tänkte om. En bidragande orsak var att kapitaltäckningskraven och tillsynen skärptes, bland annat som en följd av bolagsskandaler i USA där företag misskött sitt pensionskapital. Samtidigt gick Ericsson genom ett konjunkturmässigt stålbad som satte ytterligare press på finanserna. Delar av pensionsskulden löstes 2003 in till Alecta. Samtidigt ställdes nya säkerheter ut till den dåvarande kreditförsäkraren FPG. Senare valde Ericsson att bilda en pensionsstiftelse. 

– Vi tittade på olika alternativ och insåg ganska snart att en stiftelse är en både trygg och kostnadseffektiv lösning, säger Ossie Everum. 

Det var 2005 och vid bildandet hade stiftelsen 8,4 miljarder kronor i kapital – en siffra som idag alltså växt till cirka 16 miljarder kronor, dels när nytt kapital tillförts, dels via framgångsrik kapitalförvaltning. Riktlinjerna i den ganska försiktiga förvaltningen tar sikte på att bevara kapitalet. Detta genom att ta höjd för den löpande skulduppräkningen, driftkostnaden samt avkastningsskatten.

Lösning för avgångspension

Vid sidan om ITP i egen regi samarbetar Ericsson och PRI Pensionsgaranti även kring vissa chefspensioner och sedan 2011 kring avgångspension. 

– Vi testade en lösning tillsammans med Alecta och PRI Pensionsgaranti som fungerat bra, berättar Fredrik Pettersson, pension & benefitmanager inom Ericsson. Numera får vi hjälp med beräkningsgrunder och annan support vad gäller avgångspension. 

Också denna avgångspension tryggas via inbetalningar till pensionsstiftelsen. 

– Idag är lösningen etablerad och har använts vid avgångspensioner för medarbetare inom både ITP 1 och ITP 2, fortsätter Fredrik Pettersson. PRI Pensionsgaranti har dessutom ett särskilt uppdrag att hantera all information direkt gentemot våra medarbetare. 

Han betonar att PRI Pensionsgaranti är både flexibla och lyhörda inför de krav och önskemål Ericsson kan ha gällande pensionsfrågor. 

– Systemet som finns idag är dessutom effektivt och innebär att administrationen ute i företagen inte blir särskilt omfattande, exempelvis vad gäller beräkningar, inflikar Ossie Everum. 

Även i ett internationellt perspektiv slår han ett slag för den svenska modellen med pension i egen regi. Samtidigt dyker det då och då upp hot mot denna modell. Ett av dem är Solvency 2, som tidigare förslagits bli en del av tjänstepensionsstrukturen inom EU och då radikalt skulle ändra kraven på kapitaltäckning i företagen. 

– Det svenska systemet är bland de bästa i världen, kanske det allra bästa - främst genom att kombinera pensionskuld, säkerhet och kreditförsäkring, betonar Ossie Everum. Låt oss hoppas att vi kan försvara detta system nu när pensionsfrågan står på EUs agenda och tjänstepensionssystemen i många länder i Europa är dåligt uppbyggda eller underfinansierade.