Prognoser ITP 2 – så funkar det!

Koll på läget – så kan poängen med prognoser för ITP 2 sammanfattas. Prognoserna beräknas flera gånger varje år. De fångar hur pensionsskuld och utbetalningar kan utvecklas – bland annat med tanke på löneutvecklingen som är ett viktigt antagande.

Prognoserna för ITP 2 läggs ut på webbtjänsten fyra gånger varje år. Dessutom kan företagen kostnadsfritt beställa egna prognoser som sträcker sig upp till fem år i tiden. Rätt använd är prognosen ett bra verktyg som minskar risken för obehagliga överraskningar. Här ges en bild av skuldutveckling och pensionsutbetalningar som påverkar pensionskostnaderna och i förlängningen resultat och likviditet.
– Prognosen kan till exempel visa när ”pensionspuckeln” infaller samt hur stor den blir, vilket är bra att hålla reda på, säger Sofia Landebrink, affärsansvarig inom PRI Pensionsgaranti. Vissa företag väljer att löpande periodisera sin pensionsskuld och även då är prognosen ett praktiskt underlag.

Också i en pensionsstiftelse kan prognoser underlätta planeringen. Den kan öka precisionen i den så kallade matchningen, som innebär att placeringspolicy och kapitalförvaltning anpassas till skuldutveckling och framtida pensionsutbetalningar.

Lönerna varierar

Det är tre antaganden som regelbundet uppdateras och påverkar hur skuld och utbetalningar förändras – lön, inflation och inkomstbasbelopp. I prognosen för augusti räknar PRI Pensiosngaranti med att årets löner är inrapporterade. De bygger på resultaten från årets avtalsförhandlingar. Men lönenivåerna skiljer sig åt mellan branscher och företag. Dessutom görs lönerevisionerna vid olika tidpunkter, vilket kan påverka skuldutvecklingen. 
– Därför rekommenderar vi att företagen gör egna bedömningar kring just löneantagandet, påminner Sofia Landebrink. Det finns andra saker företagen bör hålla ögonen på, t ex andelen avgångspensioner eller om medarbetare väljer att ta ut sin pension under en kortare tidsperiod. PRI Pensionsgarantis antaganden i prognoserna baseras alltid på en livslång pensionsutbetalning. Om antalet temporära pensioner ökar - där utbetalningar kanske görs under fem eller tio år - ändrar det förutsättningarna.

Mer långsiktighet

PRI Pensionsgaranti erbjuder alltså kostnadsfria prognoser som sträcker sig upp till fem år. Därtill kan företagen beställa ännu längre prognoser som kan sträcka sig upp till 99 år.
– Vi ser en trend mot att fler företag väljer att beställa skräddarsydda prognoser, som beskriver hur det egna beståndet utvecklas 10 – 15 år framåt i tiden, konstaterar Sofia Landebrink. Det bidrar till att ge en samlad bild i ett läge där ITP 2 sakta håller på att ebba ut och där ITP 1 samtidigt får ett allt större genomslag.