Skuldanalys ITP 2 – så funkar det

Förståelse är nyckelordet i analysen av ITP 2-skulden. Analysen fångar 
hur pensionsskulden förändrats under en viss period. Numera finns det en smart genväg till denna information, nämligen analysverktyget i webbtjänsten.

En analys av ITP 2-skuldens förändring bygger på ganska många parametrar. Det är exempelvis nyavsättning, diskonteringsränta och utbetalda pensioner.

– På så sätt får företagen en tydlig bild av vad som ökat respektive minskat pensionsskulden under den period man valt att analysera. Det är alltså en ”historisk” bild av något som hänt under en viss tid, poängterar Annika Teljfors, som arbetar med redovisningsfrågor inom PRI Pensionsgaranti.

– Nyttan med analysen är att den ger en förståelse för vilka parametrar som påverkar pensionsskulden, fortsätter hon. Denna kunskap är självklart viktig för en ekonomiavdelning, men även för en styrelse, ledningsgrupp eller kanske en ny chef som vill få en bild av hur pensionsskulden ser ut och förändras.

Analysverktyg i webbtjänsten

Företagen har alltid kunnat beställa en skuldanalys av PRI Pensionsgaranti - för innevarande månad, ett visst kvartal eller ett helår. Numera finns det dock en genväg och den går via webbtjänsten. Här kan företagen själva gå in och hämta informationen 
på ett enkelt sätt.

– I webbtjänsten gäller det att välja vilken period som ska analyseras, berättar Annika Teljfors. Men om man vill analysera en prognostiserad pensionsskuld får man vända sig till sin affärsansvariga för att få hjälp.

Analysen innehåller 14 parametrar, som på olika sätt påverkar pensionsskulden. Alla dessa beskrivs på ett tydligt sätt i webbtjänsten, vilket hjälper till att öka förståelsen för innehållet i analysen.

– Via webben går det att göra en analys av företagets hela pensionsskuld, påminner Annika Teljfors. I större organisationer kan det samtidigt vara intressant att få fram en skuldanalys per kostnadsställe. Även detta kan våra medarbetare hjälpa till med.

Tips på vägen

Annika ger också några tips till den som går in och tar fram skuldanalyser på webben.
– Först och främst gäller det att bestämma vilken tidsperiod som avses. Om det är svårt att förstå parametrarna – ta hjälp av förklaringarna! De ger en bakgrund och beskriver hur varje parameter påverkar skuldutvecklingen.