Pensionskommitté – helhetsgrepp om pensionsfrågorna

Ofta saknar pensionsfrågan en given hemvist och hanteras omväxlande av HR, finans eller andra enheter. Men det går att koppla grepp om frågan via en pensionskommitté – ett forum för samverkan mellan företagets intressenter kring pensionsfrågor. Så arbetar SKF och erfarenheterna är positiva.

Pensioner är mer i ropet än någonsin tidigare, både bland privatpersoner och ute i företagen. Samtidigt är pensioner ett område utan självklar hemvist i många organisationer. Olika inblandade brukar hantera varsin bit. Det kan vara CFO, ekonomiavdelningen, HR, lön eller företagets jurister.  

I ett sådant läge kan det vara bra att hitta sätt att samverka, till exempel genom att inrätta en pensionskommitté. Genom samverkan kan både kontrollen och processen förbättras. Alla vet vem som äger en viss fråga, hur beslutgången ser ut och vad som krävs för att jobba optimalt. Arbetet blir effektivare och risken för att göra fel minskar.

Tydligare roller

Sedan 2009 har SKF en global ”Pension committee”, som är en gemensam bas för beslutsfattande kring koncernens pensioner.  
– Detta är ett komplext område som inte bara handlar om de anställdas förmåner, utan även om redovisning och hantering av både pensionsrelaterade skulder och tillgångar, säger Christian Schulz, Executive compensation & global pension director i SKF.  

Kommittén träffas ett par gånger per år och här ingår koncernens finans-, HR- och treasury-direktörer. Det första uppdraget 2009 gällde framtagande av en gemensam pensionspolicy och andra regelverk. En annan huvuduppgift har varit att runt om i världen ersätta förmånsbestämda pensionsplaner med premiebestämda planer.  
– Kommittén har gjort att roller, ansvar och beslutsmandat tydliggjorts gentemot våra lokala verksamheter, sammanfattar Christian Schulz. Det har gett oss en bättre arbetsprocess.  

En aktuell fråga nu är om SKF:s kommitté ska knyta till sig en global aktuarie, som stöttar i arbetet med bedömningar av antaganden och parametrar i de olika pensionsplanerna. Det kan öka kontrollen ytterligare och förbättra de strategiska besluten i pensionsfrågorna.

(PRIs nyhetsbrev i december 2017)