Vinstandelsstiftelser som förstärker pensionen

Vinstdelning kan både öka engagemanget och säkra kompetensen i företaget. Via en vinstandelsstiftelse går det även att förstärka medarbetarnas pension.

Konkurrensen om kompetens och medarbetare ökar. Många företag satsar då på bonusar eller andra belöningsprogram för att attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Vinstandelsstiftelser kan vara både ett komplement och alternativ till andra belöningsprogram.
– Fördelen med en stiftelse är att den omfattar större grupper av anställda. Därmed premierar den lagspel snarare än individuella prestationer. En stiftelselösning kopplas till företagets långsiktiga mål eller resultat. Det ökar engagemanget och förståelsen för vad som ska uppnås, säger Anders Fredriksson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst.

En vinstandelsstiftelse ska omfatta minst 30 procent av alla anställda, men det vanligaste är att samtliga i företaget ingår. Belöningen måste baseras på enhetliga villkor, oftast en resultatandel som hänger ihop med den egna lönenivån. Pengarna som avsätts förvaltas i stiftelsen i minst tre år.
– Alla avsättningar till stiftelsen är avdragsgilla för företaget. Och varken avsättningar eller framtida utbetalningar belastas med sociala avgifter, förklarar Anders Fredriksson. På värdeökningen i stiftelsen utgår heller inte någon särskild löneskatt.

Heltäckande kompetens

PRI Stiftelsetjänst har lång erfarenhet av vinstandelsstiftelser.
– Vi kan helheten och är med i alla delar av stiftelsearbetet – från den första analysen när en stiftelse bildas och sedan vidare med all löpande administration. Så i praktiken fungerar vi som stiftelsens ekonomiavdelning och administrativa nav, sammanfattar Anders Fredriksson.

På senare år har en skräddarsydd webbtjänst för vinstandelsstiftelser tagits fram. Den underlättar för alla som har andelar i en stiftelse. Via webben kan de se sin tilldelning, begära utskiftning och följa kursutvecklingen på sina innehav.

Förstärka pensionen

Vid sidan om vanliga belöningsmodeller kan en vinstandelsstiftelse användas för att förstärka medarbetarnas pension.
– En sådan stiftelse är ett alternativ till den löneväxling som vissa idag använder för att förstärka sin pension. Men den möjligheten kan bara högavlönade dra nytta av. Förstärkt pension via en vinstandelsstiftelse kan däremot omfatta alla, konstaterar Fredrik Holmqvist, pensionskonsult inom PRI.
– I vissa fall kan löneväxlingsprogram dessutom vara rätt tunga att administrera, fortsätter han. En vinstandelsstiftelse för en större grupp anställda är betydligt smidigare att administrera, särskilt om PRI får hjälpa till med den delen.

(PRIs nyhetsbrev i mars 2017)