22 september 2020

Avtalat tar samlat grepp om försäkringsinformationen

Enklare för arbetsgivarna och tydligare för de anställda. Det är två av målen när Avtalat slår upp portarna vid årsskiftet. I fokus står bättre information om kollektivavtalade pensioner och försäkringar – via en digital mötesplats, utbildning, informationsmöten och marknadsföring.

Det var häromåret som LO, PTK och Svenskt Näringsliv valde att göra en gemensam satsning på informationsarbetet kring sina kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Resultatet blev ett nytt gemensamt bolag som kommer att jobba under varumärket Avtalat. Målet är att förenkla och effektivisera informationen på ett område som kan kännas komplext och dessutom är ganska okänt.

- Vi ska på olika sätt öka det upplevda värdet av de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna. Detta är väldigt bra försäkringar, men samtidigt är det för få som känner till dem, konstaterar Niklas Hjert som är vd för det nya bolaget.

Gemensamt synsätt och språkbruk

Gentemot arbetsgivarna handlar det om att underlätta den administrativa bördan och stötta dem i att tydliggöra värdet för de anställda. Samtidigt ska de anställda kunna sova lugnt om natten med vetskapen att de omfattas av ett bra skydd genom att göra informationen mera tillgänglig. Niklas beskriver informationsstrategin, där ökad kännedom om produkterna ska bidra till större förståelse och i slutänden ökat förtroende. För att åstadkomma det behövs också en förenklad hantering av försäkringarna.

- För att uppnå detta startas nu ett nytt partsägt bolag. Parterna vill skapa en tydlig väg in och ut ur systemet för kollektivavtalad försäkring. Det vill säga, det ska finns en gemensam kontaktyta att vända sig till och det ska vara en gemensam avsändare från systemet, säger Niklas. För att åstadkomma det ska en digital mötesplats utvecklas där all relevant information om pensioner och försäkringar kommer att bli tillgänglig för arbetsgivare och anställda. Där kommer man också att kunna utföra de åtgärder man behöver.

Avtalat bygger även upp en kundtjänst som med tiden kommer att bli den första linjen för hela det kollektivavtalade försäkringssystemet. Kundtjänsten erbjuder bred service och kan även koppla kunderna vidare till de övriga partsbolagens olika specialister om det skulle behövas. Till detta hör även att Avtalat ska utveckla ett gemensamt språkbruk och en enhetlig nomenklatur för att bli begripligare för kunderna.

Nära kunderna

Officiellt påbörjas verksamheten i januari 2021, men bakom kulisserna är arbetet redan i full gång. Hittills under 2020 har mycket handlat om att få organisation och medarbetare på plats. Exempelvis har informationsspecialister rekryterats över från de partsdrivna verksamheter som tidigare skött informationsarbetet gentemot sina målgrupper. Totalt kommer Avtalat att ha cirka 70 medarbetare och vara organiserat i tre regioner, där Stockholm, Göteborg och Malmö blir knutpunkter. Lokala kontor etableras på ytterligare sex orter – Umeå, Sundsvall, Gävle, Örebro, Linköping och Växjö.

På så sätt finns vi nära kunderna i hela landet. Kontoren ska arbeta med en mix av åtgärder - allt från utbildning, stöd och vägledning till informationsmöten och arbetsplatsträffar. Vi ska även genomföra marknadsföringskampanjer, inte minst i digitala kanaler.

Nu under hösten ligger betoningen på att bygga en enhetlig företagskultur, utveckla processer och rutiner för att möta kunderna samt länka ihop de tekniska system som ska stötta den löpande verksamheten. En förstudie gällande den digitala mötesplatsen sjösätts också. För Niklas – som närmast kommer från Unionen där han varit förhandlingschef – känns vd-arbetet stimulerande.

- Det känns bra att få vara med och starta upp en helt ny verksamhet som bygger på de många starka produkter parterna tillsammans förhandlat fram genom åren, avrundar han.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar