18 juni 2021

Avtalsfrihet avseende arbetsgivarens informationsplikt

Den 1 maj 2021 infördes avtalsfrihet för den information som ska lämnas av arbetsgivare för kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar/pensionsutfästelser.

Förändringen som antogs av riksdagen följer de förslag som regeringen lämnade i en proposition i början av året. Den avtalsfrihet som införs innebär att avtalsparterna nu är fria att ingå avtal som avviker från den informationsplikt som annars gäller enligt tryggandelagen (TrL § 10 l-n).

Även för andra kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser, till exempel arbetsgivare med så kallat hängavtal, införs en frihet för den enskilde arbetsgivaren att träffa avtal med kollektivavtalspart (om vilken information ska lämnas och därmed avvika från informationsplikten). Avtalsfriheten omfattar både pensionsstiftelsens (TrL §10 l) och arbetsgivarens (TrL §10 m) informationsplikt.

Möjligheten att avtala om avvikelser från lagens informationskrav har varit efterfrågat och en trolig utveckling på det kollektivavtalade området är att informationsansvaret framöver främst kommer att skötas av valcentralerna.

För arbetsgivare som inte själva ingår i en arbetsgivarorganisation men som till exempel genom lokala hängavtal har utfästelser grundade i kollektivavtal, krävs att man själv tar initiativ till att upprätta ett avtal om informationsgivningen med kollektivavtalspart. För pensionsutfästelser utanför kollektivavtal införs ingen avtalsfrihet, där gäller informationskrav enligt IORP 2 precis som tidigare. 

Sina Andersson

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar