24 mars 2021

Förändrad spelplan i stiftelsestyrelser

Ny lagstiftning har förändrat spelplanen i många pensionsstiftelser. Ökad administrativ hantering är en av effekterna, men också större kostnader. Anders Brink från Nordeas pensionsstiftelser berättar om sina erfarenheter och om samarbetet med PRI Stiftelsetjänst.

Bakgrunden till förändringarna är EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP 2) som infördes i svensk lagstiftning i mitten av december 2019. Som en direkt följd har bland annat den administrativa hanteringen nu ökat.

- Detta har varit den största förändringen sedan Tryggandelagen infördes, sammanfattar Anders Brink, styrelseledamot i Nordeas Pensionsstiftelse.

Stiftelsen har funnits i 40 år och tryggar förmånsbestämd pension för 20 600 personer – nuvarande och blivande pensionärer i Nordea, Norra Europas största finanskoncern.

Många förändringar

Ett område där kraven skärps är riskhantering, där stiftelserna måste utse en särskild riskfunktion. Stiftelserna ska även ha en funktion för internrevision samt redovisa mer information om sitt arbete. Anders Brink betonar att styrelsen i Nordeas Pensionsstiftelse var väl förberedd inför de olika förändringarna.

- Vi tog tidigt beslut om att outsourca de nya funktionerna och detsamma gäller arbetet med våra kapitalplaceringar. Som en följd av IORP 2 har stiftelsens kostnader ökat, berättar han.

PRI har stöttat en rad pensionsstiftelser kring nyheter och förändringar. Förenklat handlar det om att säkra att regelverk kommer på plats och att det sedan omsätts i det löpande arbetet.

- Styrelserna har behövt ta fram styrdokument, uppdatera policys och inrätta de nya funktionerna. Det här tar tid för ledamöterna, som oftast är tjänstemän och har styrelsearbetet som ett sidouppdrag i företagen de arbetar i, berättar Per Håkansson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst.

Ett bollplank

Nordea och PRI har samarbetat länge kring företagets pensionslösningar. Sedan 2020 har Nordea valt att outsourca en del av arbetet med pensionsstiftelsen till PRI Stiftelsetjänst, där PRI även deltar i styrelsemötena. PRI sköter numera en del av handläggningen, hanterar myndighetskontakter och har även hjälpt till med den hållbarhetspolicy som pensionsstiftelser numera måste ha.

- PRI är ett bra bollplank för oss. De är pålästa och har bred erfarenhet från andra pensionsstiftelser, säger Anders Brink. PRI hanterar dessutom vår vinstandelsandelsstiftelse sedan flera år tillbaka.

Även Per Håkansson lyfter fördelarna med att PRI arbetar med många liknande uppdrag.

- Det gör att vi är pålästa och på ett effektivt sätt kan bistå med att ta fram lämpliga lösningar för varje stiftelse.

- Men den största nyttan jag tror vi levererar - och som kunderna betalar för - är trygghet. Styrelserna uppskattar att någon bevakar vad som händer, säkrar att tidsfrister i inrapporteringen till tillsynsmyndigheter hålls samt att styrelsen vid behov genomför nödvändiga anpassningar till nya regelverk.

Fler krav kommer

Ökad administrativ hantering är sällan populärt. Per Håkansson menar att denna hantering knappast kommer att minska och att behovet av stöd därför finns kvar också långsiktigt.

- Det händer mer i lagstiftningen nu än för bara några år sedan. Det mesta är drivet från EU och jag tror att regler och lagkrav kommer att utvecklas framöver.

- Under nästkommande år tror jag också att myndigheternas tillsyn kring IORP 2 börjar komma i gång på allvar, vilket lär påverkar oss i styrelserna, säger Anders Brink. 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar