16 juni 2021

Kompetensen i topp på PRI:s framtidsagenda

Kompetens är nyckelordet när PRI pekar ut färdriktningen för kommande år. Vd Jonas Jonsson talar till och med om ett ekosystem av kunskap, där allt från ökad digitalisering till större proaktivitet är på agendan. Läs mer om resan framåt – och om ett år där pandemin kom att rita om spelplanen.

När Jonas Jonsson sammanfattar sitt första år som vd för PRI väljer han snarare att titta framåt än bakåt. Under detta första år har han och övriga PRI kopplat grepp om den framtida inriktningen, där flera satsningar nu kommer att göras. Men visst finns det också anledning att ta en snabbtitt i backspegeln givet de speciella förutsättningar som gällde.

- Alla företag har påverkats av covid-19, självklart även vi. Och förra våren fanns det flera orosmoln, börsen gick ned med som mest 35 procent och vi befarade att kreditriskerna kunde öka, säger Jonas.

- Med facit i hand klarade vi av att hantera den här nya situationen med allt vad det inneburit av utökade kontakter med myndigheter, kunder och andra intressenter. Detta är ett gott betyg till våra medarbetare som i många fall fått ta på sig extra arbetsuppgifter under pandemin – dessutom i en tid när flertalet av oss arbetat på distans.

PRI har också genomfört flera nya affärer, exempelvis övertagandet av SPP Konsults förmedlingsaffär samt av ett femtiotal stiftelser från Skandikon. Därtill har en ny och mer riskbaserad premiemodell lanserats.

Kompetensen i centrum

Men det är som sagt framåt Jonas Jonsson vill se när läget sammanfattas så här i mitten av 2021. Som en del av detta framåtblickande arbete har PRI även sett till att fånga upp synpunkter från sina kunder.
- Här såg vi att kunderna vill ha mer stöd och hjälp från PRI i komplexa pensions- och stiftelsefrågor. Det fanns också önskemål om att vi ska bredda oss och agera mer proaktivt i kontakterna.

Dessa önskemål hänger delvis samman med en ökad aktivitet inom köp och försäljning av verksamheter i kundföretaget, vilket driver på komplexiteten i hanteringen av pensioner. En annan sak som påverkar är att kompetens försvinner ute i kundernas organisationer, exempelvis när medarbetare går i pension eller byter jobb. Inte minst gäller det förmånsbestämd pension. För även om pension för yngre personer idag är premiebestämd så kommer den förmånsbestämda att finnas kvar och spela stor roll i företagen länge än.

- Affären försvinner alltså inte, då får heller inte kompetensen göra det och detta kan PRI säkra, betonar Jonas Jonsson.

Säkra lönsam tillväxt

Vid sidan om ITP 2 i egen regi är siktet inställt på att växa den konkurrensutsatta verksamheten kommande år. Fler förvärv kan bli aktuella, men lika betydelsefullt är det att leverera ännu bättre befintliga tjänster samt därefter kunna lägga in nya tjänster. Sammantaget banar det väg för en lönsam tillväxt. För att klara detta gäller det – liksom inom övriga PRI – att vässa kompetensen och jobba effektivt internt och för våra kunder.

- Vi ser oss som kundens kompetenscenter, som ska tillhandahålla ett ekosystem av tjänster. Inte så att vi nödvändigtvis ska ha allt kunskap internt, men vi ska ta ansvar och äga frågorna så att vi alltid kan hjälpa kunderna vidare fram till rätt lösning.

En annan förändring är att PRI vill bli en starkare, tydligare länk mellan företagen och de människor som tar del av pensionstjänsterna.

- Sammantaget är det idag cirka 700 000 personer som påverkas av tjänsterna vi utför, bland annat beräkningar och pensionsutbetalningar. Vårt kunnande ska synas i hela den kedja vi är en del av. Då bidrar vi med ett tydligt värde till både organisation och människor.

Kunderna efterfrågar alltså ett lite bredare och mer proaktivt PRI. Till detta ska läggas de satsningar vi gör på intern effektivitet och där ökad digitalisering är ett givet hjälpmedel.

- Målet är att minska den manuella hanteringen. Det innebär nya arbetssätt med automatiseringar och digitalisering på områden där detta skapar effektivitet och är lönsamt. Lika viktigt är det att hitta mer standardiserade processer som kunden känner igen sig i, oavsett vem hos oss som utför dem.

Hållbart hela vägen

Sist men inte minst lyfter Jonas fram hållbarhet som en av kärnfrågorna på PRI:s utvecklingsagenda. En aspekt på detta är de många nya regler och externa hållbarhetskrav som myndigheter och andra aktörer står bakom. Att möta dessa är självklart, men lika betydelsefulla är PRI:s egna mål och ambitioner.

- Vi är ett stort och starkt bolag, som har möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet via den verksamhet vi bedriver. Dels genom hur vi väljer att investera i vår kapitalförvaltning, dels vilka krav vi ställer på företagen som vi kreditförsäkrar.

Ett konkret exempel på hållbara investeringar är den gemensamma satsningen på Granit Bostad som presenterades i slutet av maj. Den innebär att PRI och ett antal andra aktörer bildar ett nytt bostadsbolag, som ska investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter.

- Dessutom är hållbarheten viktig i förhållande till våra medarbetare och till kulturen i bolaget, sammanfattar Jonas Jonsson. Om vi ska kunna rekrytera nya medarbetare - samt behålla och utveckla de vi har - måste vi agera hållbart i hela verksamheten. På så sätt bidrar hållbarhetsarbetet till att säkra den satsning på kompetens som är så viktig för oss framåt.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar