24 mars 2021

Kundföretagens inflytande i PRI Pensionsgaranti

Vi får ibland frågor om hur PRI styrs och ägs. Både vad gäller styrning och ägande är ömsesidigheten central. Den innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare, alltså av kunderna som alla har ett intresse av att teckna en kreditförsäkring.

En grundsten i ömsesidigheten är att delägarna drivs av ett gemensamt intresse, i detta fall behovet av att teckna en kreditförsäkring. En annan sak som är kännetecknande är att ömsesidiga bolag inte drivs med vinst som mål, utan med kundnytta. Enligt bolagsordningen det inte tillåtet att dela ut vinst till ägarna. Däremot kan eventuell överkonsolidering komma ägarna till godo i form av återbäring.

– Målet är inte att generera vinst till en från verksamheten fristående ägare, men strävan om vinstmaximering sammanfaller ofta med delägarnas gemensamma intresse, säger Susanne Lindgren, chefsjurist inom PRI.

– Till det gemensamma intresset hör också att verksamheten ska drivas långsiktigt så att företaget kan tillhandahålla kreditförsäkring för sina kunders pensionsutfästelser.

Följer kunderna

Susanne Lindgren pekar på att PRI Pensionsgaranti som skadeförsäkringsbolag har relativt få skador.

– En förklaring till detta är att vi följer kundernas verksamheter nära och lägger mycket kraft på att förebygga skador. Även detta kan ses som ett exempel på att bolaget tillgodoser ägarnas gemensamma intresse.

Kännetecknade för PRI är också att tillgångarna i bolaget ägs kollektivt och att verksamheten ska drivas oberoende av utomstående intressenter. Oberoendet innebär exempelvis att bolaget ska vara självfinansierat, alltså inte ta upp lån på den vanliga kreditmarknaden. Behovet av kapital ska i första hand tillgodoses genom inbetalning av premier och förvaltning av det egna kapitalet.

Säkra inflytande

Inflytande då? Ja, det får delägarna genom att de tar plats där makten i bolaget utövas, alltså i styrelsen och valberedningen, men också i fullmäktigeförsamlingen. Idag har PRI cirka 1 200 delägare. På bolagsstämman väljs sex av styrelsens elva ledamöter. Unionen och LEDARNA utser varsin ledamot. Resterade tre ledamöter utses av PRI ideell förening, som fastställer beräkningsgrunder för pensionsskulden och bidrar med några av grundstenarna för pension i egen regi.

– Valberedningen är en annan nyckelfunktion, som delägarna utser ledamöter till. De är idag fem till antalet och tar fram förslag på ordförande och styrelseledamöter i PRI:s styrelse, vilka ska utses på stämman.

Den högsta beslutande makten ligger hos fullmäktigeförsamlingen som fungerar som PRI:s riksdag och fattar besluten på bolagsstämman. Denna församling består av tjugo ledamöter med personliga suppleanter. Deras mandatperiod är fyra år. Svenskt Näringsliv utser tio ledamöter och suppleanter bland delägarna. Resterande ledamöter och suppleanter utses bland delägarna via lottning.

– Bolagsstämman ska i år hållas den 7 maj, men kommer med anledning av covid-19 tyvärr inte heller i år att kunna genomföras som ett fysiskt möte, berättar Susanne Lindgren.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar