21 september 2021

På djupet med informationssäkerhet och hållbarhet

Under de gångna månaderna är det några händelser som präglat omvärldsagendan och även påverkar oss inom PRI. Jag tänker bland annat på pandemin som – trots att den verkar klinga av och vi börjar kunna återgå till en mer normal vardag – skapar en viss osäkerhet. Det gör att vi fortfarande måste vara vaksamma och beredda på att hantera de fortsatta effekterna – både i vår omvärld och internt i PRI.

Ett annat aktuellt ämne är informationssäkerhet, där vi under sommaren sett exempel på hur illa det kan gå om denna säkerhet inte fungerar fullt ut. Jag tänker bland annat på COOP och den spektakulära utpressningsattack företaget drabbades av.

Stabil och säker länk

Även för oss är informationssäkerheten avgörande och det berättar vi mer om i detta nummer av nyhetsbrevet. Via de pensionstjänster PRI erbjuder fungerar vi som länken mellan människa och organisation. Självklart ska denna länk alltid vara stabil och säkerställa att beräkningar och utbetalningar i pensionssystemet förknippas med trygghet och professionalitet. Det är en av anledningarna till att vi det gångna året tagit ett större grepp och satsar alltmer på informationssäkerheten. Vi har bland annat anställt en ny, kvalificerad medarbetare - Markos Akathiotis - som ansvarar för det här arbetet och även vidareutbildat all personal för att ge rätt tyngd åt frågorna. Som Markos betonar i artikeln om informationssäkerhet är detta ett område där det hela tiden gäller att göra nya förflyttningar. Hoten och riskerna förändras och det fördjupade arbete vi bedriver ska säkra att vi kan hantera alla risker på ett framsynt sätt.

Ett annat område där vi går på djupet är hållbarheten. Då tänker jag inte bara på compliance och hur vi efterlever lagar och regelverk. Perspektiven är bredare än så och handlar även om hur vi kan påverka hållbarhetsfrågor med koppling till vår verksamhet. Exempelvis genom kapitalförvaltningen där PRI idag förvaltar 34 miljarder kronor, men även via kredithanteringen där kraven och styrningen i allt högre grad kopplas till hållbarhet.

Ett tredje område är det vi kallar medarbetare och miljö, där PRI – genom inköp, resor och annat i vardagen – kan bidra till en lägre miljöpåverkan. Här inkluderar vi även våra medarbetares hållbarhet i områden som arbetsmiljö, hälsa och medarbetarutveckling.

Liksom på området informationssäkerhet har vi gjort rekryteringar som stärker oss. Erik Callert är ny chef för kapitalförvaltningen och har även det övergripande ansvaret för PRI:s hållbarhetsarbete. Erik har gedigen erfarenhet från den här typen av arbete, vilket spelar stor roll när vi fördjupar insatserna.

Dra nytta av all kompetens

Låt mig också koppla till en artikel i förra nyhetsbreven där jag nämnde vikten av kompetens. Just nu gör vi vissa justeringar i organisationen för att på ett ännu bättre sätt underlätta för kunderna att ”navigera” hos oss och framför allt dra nytta av hela i den kompetens och de tjänster vi erbjuder.

Vi formerar oss därför lite annorlunda så att kompetensen ska bli tydligare och lättare att nå. Allra sist vill jag påminna om tjänstepensionens dag den 27 september, där alla vi som arbetar med detta viktiga område bör ta tillfället i akt och påminna om fördelarna med tjänstepension.

Jonas Jonsson, vd för PRI Pensionsgaranti

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar