12 april 2022

Ett starkt 2021 men kriget i Ukraina påverkar oss alla

Låt mig först sammanfatta 2021. Året då PRI fyllde 60 år. Det var alltså 1961 som parterna på arbetsmarknaden etablerade vår verksamhet så att kundföretagen – som också är PRI:s ägare - fick möjlighet att investera pensionskapitalet i sin egen verksamhet.

Det gångna jubileumsåret blev fantastiskt framgångsrikt. PRI:s resultat uppgick till 3,6 miljarder kronor före skatt och bokslutsdispositioner. Två viktiga faktorer bidrog till detta. Vi har trots pandemin inte drabbats av några försäkringsskador. Dessutom har vi haft en mycket god kapitalavkastning.  

Sammantaget gör det här att nyckeltalen är starka. Nettoexponeringen ligger på 154 miljarder kronor och konsolideringskapitalet på 35 miljarder kronor. Vårt solvenskapitalkrav enligt Solvens II är 13 miljarder kronor och solvenskvoten 256 procent.

Jag är också glad att kunna berätta att vi i och med den starka konsolideringen har beslutat att betala ut 400 miljoner kronor i återbäring till våra cirka 1 100 kreditförsäkringskunder tillika ägare. I en separat artikel i detta nyhetsbrev kan du läsa mer om det. 

Samtidigt som PRI utvecklats starkt lever vi i en mörkare tid efter Rysslands invasion av Ukraina. Frågan är då hur denna situation påverkar PRI:s affär och finansiella styrka? Den direkta effekten kopplas till vårt kapital och till kapitalförvaltningen. Svängningarna på de finansiella marknaderna har varit kraftiga de senaste veckorna. Från årsskiftet och fram till den 31 mars var totalavkastningen till -3,1 procent. Detta är en lägre påverkan än vad man kanske skulle kunna tro och beror på att alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och hedgefonder delvis kompenserade för den svaga utvecklingen i aktieportföljen.

Den andra effekten har bäring på vårt försäkringsansvar. PRI:s direkta exponering mot bolag som har tät koppling till Ryssland eller Belarus är även den minimal. Vi följer läget på nära håll även framåt, men när vi sammanfattar läget idag så har kriget således haft en begränsad påverkan på PRI.

Vid sidan om de ekonomiska effekterna finns även de humanitära aspekterna. Våra tankar går till alla dem som drabbas. Jag hoppas att vi snart kan se ett slut på situationen, men vi får nog räkna med att det kommer dra ut på tiden. Under tiden får vi stötta varandra på bästa möjliga sätt.

Jonas Jonsson, vd för PRI

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar