12 april 2022

Förstå och förutse kundbehoven

Att förenkla för kunderna, säkra kompetensen och arbeta aktivt med hållbarhet är aktuella utvecklingsfrågor för PRI. Susanne Lindgren är PRI:s chefsjurist och ger sin syn på dessa frågor – bland annat vikten av att förstå och förutse kundbehov.

Hur kan PRI agera mer proaktivt och förenkla för kunderna i deras vardag?

För att underlätta för kunderna är det viktigt att vi kan vässa våra verktyg, till exempel genom att fortsätta bygga ut de webb-och självbetjäningstjänster vi idag har. Vi har ett starkt fokus på digitalisering inom hela PRI, där ett av målen är att digitaliseringen ska frigöra tid för oss som i stället kan läggas på det viktiga kundmötet. Via dessa möten ska vi bli ännu bättre på att förstå och förutse vilka behov kunderna har av olika tjänster och hur vi kan utveckla dessa. Och det här är dessutom en typ av dialog som vi måste ha kontinuerligt med kunderna. 

Ett tydligt mål är att PRI ska vara ”Kundens Kompetenscenter”. Hur arbetar ni då?

Vi ska vara en partner till kunderna i frågor som gäller pensioner och stiftelsefrågor. Samtidigt ser vi att den kompetens som finns inom förmånsbestämd pension ute i företagen nu håller på att försvinna, bland annat genom pensionsavgångar. Då gäller det att vi säkrar vår egen kompetens på detta område genom att den förs vidare och utvecklas, alltså att vi har en kontinuerlig intern process för kunskapsöverföring. Just nu händer det mycket på regelverksområdet med koppling till tryggande av pensioner. Här har vi ett brett spann av regler att förhålla oss till, exempelvis Solvens II och IORP. 

Andra aktuella frågor gäller dataskydd och informationssäkerhet.  Här och på övriga näraliggande områden måste vi se till att avsätta resurser så att kompetensnivåerna hålls uppe.  Därmed visar vi också för kunderna att vi driver verksamheten på ett professionellt och ansvarfullt sätt. Ett annan aspekt på detta är att vi kan knyta möjliga samarbetspartners till oss, som har en kompletterande kompetens som stärker våra tjänster.

Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för PRI?

 Det område där vi kan påverka mest är inom kapitalförvaltning, då genom att välja eller välja bort investeringar utifrån de hållbarhetskriterier PRI satt upp. Här kommer det nu också både nya regler och metoder som hjälper till att mäta hur hållbara olika investeringar är. Långsiktigt får hållbarhet även större betydelse i hanteringen av våra kreditförsäkringar. I de bedömningar vi gör löpande kommer hållbarhetsriskerna att beaktas alltmer. Slutligen är hållbarheten viktig också inom områden som pensionsadministration, aktuariella tjänster och stiftelseadministration, där kunderna förväntar sig att vi har en tydlig agenda och arbetar aktivt med hållbarhetsaspekterna i hela verksamheten.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar