21 juni 2022

Renodling inom stiftelsetjänster – kärnkunderna i centrum

PRI renodlar verksamheten inom stiftelsetjänster och lägger nu fokus på kärnkunder med pension i egen regi och på större stiftelser. Här utvecklas både spetskompetens och effektiva lösningar för hantering av administrativa flöden.

Renodlingen innebär att delar av stiftelseverksamheten säljs till Meriti AB. Det handlar om den verksamhet som består av cirka 450 mindre pensionsstiftelser som är kopplade till ägarledda bolag.

– Med denna förändring visar vi tydligt att vi följer vår tillväxtstrategi att vara kundens kompetenscenter inom administration och konsultrelaterade tjänster. I vår målgrupp ingår större pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser och övriga stiftelser. Däremot ingår inte pensionsstiftelser kopplade till mindre, ägarledda bolag, säger Jonas Jonsson, vd för PRI Pensionsgaranti.

- Nu inriktar vi oss på att stötta våra kärnkunder som är större pensionsstiftelser, vilka utgör pant för utfästelserna i egen regi, men också andra större stiftelser, förklarar Annika Viberud, ansvarig för PRI:s stiftelseverksamhet. Här ska vi nu konsolidera oss och vidareutveckla den spetskompetens som dessa stiftelser efterfrågar.

Slå vakt om stordrift

Annika betonar också att genom att fokusera på större stiftelser kan PRI lägga kraft på att skapa stordrift och effektivitet som ger värde för kunderna. 

- Där vi lägger mest utvecklingskraft på just nu är vårt erbjudande till stiftelser med ansökningsförfarande. I det segmentet ser vi stora möjligheter framöver. Det finns många aktörer som är intresserade att förvalta stiftelsernas kapital, men det finns inte samma intresse för att utveckla de administrativa tjänsterna. Med vår starka och breda stiftelsekompetens kommer vi till vår rätt.

Bibehållen värdepapperskompetens

I samband med affären avyttras PRI Stiftelsetjänsts värdepappersbolag. En orsak till detta är att den återstående stiftelseverksamheten inte längre kräver denna typ tillstånd. Samtidigt har regleringen beträffande värdepappershantering blivit alltmer omfattande och kräver därmed mycket resurser.

- De värdeskapande rutinerna och processerna på dessa områden kommer vi dock att behålla. Det kan gälla hanteringen av kris- och avbrottsplaner, kontinuitetsplanering och mycket annat som krävs gentemot kunder som står under Finansinspektionens tillsyn, säger Annika Viberud. Det innebär att vi slår vakt om PRI:s kvalitet också i dessa delar.

Med i försäljningen till Meriti AB följer de medarbetare som främst arbetar med pensionsstiftelser kopplade till ägarledda bolag. Den verksamhet som ingår i PRI:s målgrupp - samt personal som inte ingår i försäljningen - kommer att föras över till PRI:s dotterbolag PRI Pensionstjänst AB.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar