IAS 19

Syfte

Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19, vilken omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp

Du som arbetar med eller tar beslut kring ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll

 • Vad IAS 19 innebär.
 • Vilka som omfattas av denna redovisningsstandard.
 • Definition av förmånsbestämda pensionsplaner.
 • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden.
 • Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden.
 • Särskilda händelser
 • Genomgång av PRI:s IAS 19-rapportering, bland annat:
  • Aktuariella vinster och förluster
  • Balans- och resultaträkning
  • Särskild löneskatt

Utbildningen är kostnadsfri och utformad för PRI:s kunder men är även öppen för er som inte har PRI som ordinarie IAS 19-leverantör.

Övriga utbildningar:
Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal
Redovisning av ITP 2 i egen regi