Vår senaste information angående månadsvisa arbetsgivardeklarationer

PRI har bedrivit fortsatt påverkan gentemot Skatteverket och Finansdepartementet. Vi har tillsammans med Alecta träffat båda dessa, och de har uttryckt förståelse för de negativa effekter som lagen bär med sig för såväl företag som pensionärer. De har dock ännu inte vidtagit några åtgärder i rätt riktning.

Just nu arbetar vi i parallella spår. Påverkansarbetet fortsätter, Alecta och PRI har nu fått med sig Svenskt Näringsliv och PTK i uppvaktningen av Finansdepartementet i syfte att få till stånd ett undantag avseende pension i egen regi på samma sätt som försäkring är undantaget.

Parallellt har vi påbörjat gemensamma projekt med Alecta för att kunna möta lagkravet. Oavsett det är ITP eller annan pensionsplan så är målsättningen att PRI:s systemutveckling ska kunna tillämpas generellt, så att vi inte har olika lösningar för olika planer. Vi har tagit fram ett gemensamt förstudiedirektiv tillsammans med Alecta där vi har tre olika lösningsförslag. Nästa steg är att analysera respektive förslag utifrån kund- verksamhets- ekonomi- och IT-perspektiv.

Att spjälka upp ITP och andra pensionsplaner utifrån tryggandeform och sortera tidigare intjänande per arbetsgivare kräver omfattande systemutveckling hos både Alecta och PRI som fördelas på flera projekt.

Det kommer alltså inte att finnas någon lösning framtagen till årsskiftet, och förmodligen inte under 2019 heller, vilket vi informerat Skatteverket om. Vi har därför beslutat att fortsätta deklarera åt våra kunder enligt tidigare praxis tills vi har en fungerande lösning. Det innebär att vi deklarerar årligen enligt KU 18.

Uppvakta gärna ert arbetsgivarförbund om ni som arbetsgivare har synpunkter på att tryggandeformen pension i egen regi behandlas på ett helt annat sätt än försäkringstryggande. Kontakta också gärna Finansdepartementet och Skatteverket med dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om månadsvisa arbetsgivardeklarationer:
Månadsvisa arbetsgivardeklarationer - nej tack!
Månadsvisa arbetsgivardeklarationer

Publicerad den 18 oktober 2018