24 januari 2022

Förändrade antaganden om beräkningsgrunder per 1 januari 2022

Styrelsen för PRI ideell förening har beslutat om förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension för ITP-planens avdelning 2, som är tryggad i egen regi. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2022 och avser diskonteringsränta, livslängdantagande och konsolideringsreserv.

Läs om bakgrunden till beslutet på PRI ideell förenings webbplats. Där finns också viss information på engelska. 

Om du har frågor om hur beslutet påverkar företaget och pensionsskulden kan du läsa mer under våra frågor och svar nedan. 

Om du inte får svar på dina frågor nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på PRI.

Pensionsskuld
Hur påverkas pensionsskulden vid en sänkning av diskonteringsräntan?

Pensionsskulden ökar vid en sänkning av diskonteringsräntan. Ökningen för det enskilda företaget beror på åldersstrukturen hos pensionstagarna, det vill säga hur långt fram i tiden pensionsutbetalningarna förväntas ske. För det genomsnittliga företaget innebär det en ökning av pensionsskulden med cirka 15 procent.

Hur påverkas pensionsskulden vid en sänkning av konsolideringsreserven?

Pensionsskulden sjunker med cirka två procent.

Hur påverkas pensionsskulden vid förändringen av livslängdsantagandena?

Det sker en mycket liten förändring av livslängdsantagandena. Förändringen för det enskilda företaget beror på åldersstrukturen och könsfördelningen hos pensionstagarna. För det genomsnittliga företaget innebär det en ökning av pensionsskulden med cirka två procent.

Hur mycket påverkar respektive del - ränta, livslängd och konsolideringsreserv?

En sänkning av diskonteringsräntan kommer att öka er pensionsskuld. Sänkningen av konsolideringsreserven kommer att minska er pensionsskuld och ändringarna av livslängsantaganden kommer att öka er pensionsskuld. Totalt kommer er pensionsskuld att öka.

Vad innebär detta för vårt företag och vår pensionsskuld?

Totalt kommer er pensionsskuld att öka. Du kan göra en analys i webbtjänsten. Under posten Tariffändring kan du se hur stor förändringen av kapitalvärdet är på grund av det nya antagandet om diskonteringsränta. 

Vad är konsolideringsreserv?

Det är en reservering för nästa års uppräkning av intjänade pensionsrätter, som fastställs av Alecta före varje årsskifte men som inte ännu beaktas i skuldberäkningen för utgången av kalenderåret. För 2022 kommer den att vara två procent av kapitalvärdet av intjänad pensionsrätt, tidigare var den fyra procent.

Hur påverkas våra pensionsutbetalningar?

Pensionsutbetalningarna påverkas inte.

Vi har en fryst pensionsskuld, påverkas den?

Ja den kommer att öka. Se svaren på respektive förändring om hur det slår, sänkning av diskonteringsräntan, sänkning av konsolideringsreserven och förändring av livslängdsantaganden.

Avdragsrätt
Vad gäller för ytterligare avsättning till stiftelsen? Vi har en stiftelse, får vi fylla på med avdragsrätt om skulden stiger?

I normala fall får man som bolag avdragsrätt när man fyller på medel i en pensionsstiftelse. Vi rekommenderar er dock att stämma av frågan med en skattejurist.

Förändringen innebär en extraordinär händelse. Innebär det att det finns ett tak för avdragsrätten i och med att pensionsskulden förändras?

Nej det finns inget tak. Det är full avdragsrätt eftersom denna förändring lyder under inkomstskattelagen 28 kap. 16 §. Höjningen följer av tillämpade försäkringstekniska beräkningsgrunder.

Skatt
Påverkas avkastningsskatten och i så fall hur?

Avkastningsskatten kommer att påverkas först räkenskapsåret 2023, eftersom det är årets ingående pensionsskuld som är underlag för avkastningsskatt.

Påverkas löneskatten och i så fall hur?

Den särskilda löneskatten kommer att öka i och med att pensionsskulden ökar.

Är den särskilda löneskatten avdragsgill?

Ja, den är avdragsgill. 

Vi har en stiftelse som är överkonsoliderad betalar vi någon löneskatt på pensionsskulden?

Nej det gör ni inte. Om stiftelsen är underkonsoliderad så betalar man särskild löneskatt på mellanskillnaden mellan pensionsskulden och stiftelsens förmögenhet.

Redovisning
Vilka redovisningsmässiga konsekvenser får detta för oss och vår skuld?

Företagets pensionskostnader ökar. Se även svaret gällande löneskatten.

Måste vi redovisa hela ökningen omedelbart eller kan vi periodisera ökningen under en period?

Enligt svensk redovisning, K3 måste denna ökning av skulden redovisas direkt i resultatet när förändringen är genomförd. 

Påverkas vår IAS 19-beräkning av förändringarna?

Själva IAS 19-beräkningen av pensionsskuld kommer inte att påverkas. Däremot kommer förändringarna påverka den extra reservering som görs för särskild löneskatt under regelverket för IAS 19, eftersom att förhållandet mellan er pensionsskuld enligt svensk redovisning och IAS 19 kommer att förändras.

Not avseende exceptionella intäkter och kostnader
Behöver vi som företag lämna någon upplysning om denna förändring i vår årsredovisning?

K3 innehåller inga specifika upplysningskrav för företag som tillämpar förenklingsregeln i K3 avseende redovisning av förmånsbestämda pensionsförpliktelser. 5 kap. 19 §. Årsredovisningslagen innehåller dock krav på upplysning i not avseende exceptionella intäkter och kostnader. Där anges att om ett företag har haft intäkter eller kostnader som är exceptionella i fråga om storlek eller förekomst, ska det lämna upplysningar om arten och storleken av varje sådan intäkt eller kostnad. I fråga om effekter på resultaträkningen till följd av en sänkt diskonteringsränta, kan det således bli aktuellt för ett företag som upprättar årsredovisning enligt K3 att lämna not med upplysning om exceptionella kostnader enligt 5 kap. 19 § årsredovisningslagen.

Inlösen av pensionsskuld
Vi har en skuld som avvecklas successivt, påverkas vi?

Den succesiva inlösenkostnaden påverkas inte. Det är Alectas antaganden och diskonteringsränta som avgör inlösenkostnaden. Men den del av er pensionsskuld som ännu inte är inlöst kommer att öka.

Påverkas inlösenkostnaden?

Nej. Det är Alectas antaganden och diskonteringsränta som avgör inlösenkostnaden.

Vi planerar inlösen och har fått en offert från Alecta, gäller den?

Ja, det är Alectas antaganden och diskonteringsränta som avgör inlösenkostnaden.

Finansiell kostnad
Vilken procentsats ska jag använda när jag beräknar den finansiella kostnaden?

Procentsatsen för den finansiella kostnaden är tre procent för år 2022.

Övrigt
Vad är PRI ideell förening?

PRI ideell förening är en från PRI Pensionsgaranti fristående förening som finns till för att fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi.

Svenskt näringsliv, Unionen och Ledarna är stiftare av föreningen. Utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. 

Läs mer om PRI ideell förening på foreningenpri.se. 

Kan jag se hur mycket ändringen påverkar vårt företag i webbtjänsten?

Du kan göra en analys av pensionsskulden i webbtjänsten.

Förändringen som gäller kapitalvärdet, det vill säga ränteförändringen samt förändringen av livslängdsantagandet, kan du se under posten ”Tariffändring”.

Sänkningen av konsolideringsreserven tar du fram genom att multiplicera ingående balans per 1 januari 2022 för kapitalvärdet med 2 procent. 

Total effekt av ändringen blir således Tariffändring minus 2 procent av ingående balans för kapitalvärdet. 

Vilka livslängdsantaganden används vid beräkningen av pensionsskulden efter de ändrade antaganden som gäller för år 2022?

Enligt de nya antagandena antar man att en man lever i 23,5 år från 65-årsdagen. Det är en höjning med 0,5 år jämfört med de gamla antagandena som har gällt sedan 2011. En kvinna förväntas leva i 24,7 år från 65-årsdagen. Det är oförändrat jämfört med de tidigare antagandena.

Från och med när gäller ändringen?

Från den 1 januari 2022. 

Påverkar ändringen vår kreditförsäkringspremie och i så fall hur mycket? Stiger kreditförsäkringspremien nästa år?

Nej, premien påverkas inte av dessa ändringar. 

Premien sätts utifrån ett flertal faktorer, huvudsakligen beräknad kostnad för inlösen hos Alecta. 

Kommer ni att göra denna förändring vid flera tillfällen?

Det är PRI ideell förening som har tagit detta beslut. Vi hänvisar till deras webbplats för att läsa om bakgrunden till beslutet. 

Varför görs räntejusteringen nu, vad ligger bakom beslutet? Marknadsräntorna har varit låga i många år. Varför göra ändringen under pågående pandemi?

Det är PRI ideell förening som tagit detta beslut. Vi hänvisar till deras webbplats för att läsa om bakgrunden till beslutet.

Om vi har 10-taggare med frilagd premie - påverkas denna?

Nej, det är Alecta som räknar frilagd premie och den påverkas ej av dessa förändringar.

Minskar eller ökar utrymmet för löneväxling?

De nya antagandena ökar nyavsättningen vilket innebär att utrymmet för löneväxling minskar.