3 februari 2021

Pensionsskuld ITP 2

Inom ITP 2 utfäster arbetsgivaren ett löfte om framtida pension. När pensionen hanteras i egen regi kan arbetsgivaren antingen avsätta pensionskapitalet som en pensionsskuld i balansräkningen eller placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse. Pensionsskulden motsvarar företagets pensionsåtaganden och ökar allt eftersom tjänstemännen arbetar och tjänar in pension. Precis innan pensioneringen är skulden som störst och allt eftersom arbetsgivaren betalar ut pensionen minskar pensionsskulden.

Pensionsskulden för ITP 2 består av tre delar

  • Kapitalvärde – nuvärdet av intjänad pensionsrätt
  • Konsolideringsreserv – en reserv som förstärker kapitalvärdet
  • Särskilda värdesäkringsmedel – en extra avsättning för värdesäkring och andra justeringar av pensionsförmånerna  

Pensionsskulden för samtliga företag med ITP 2 i egen regi

Kapitalvärde – merparten av pensionsskulden

Kapitalvärdet beräknas för varje individ utifrån ålder, kön, lön, tjänstetid, pensionsålder och beräknad återstående livslängd. Med dessa parametrar och en antagen diskonteringsränta beräknar PRI nuvärdet av den intjänade pensionsrätten. För aktuell diskonteringsränta, se sifferfakta

Konsolideringsreserv – förstärker kapitalvärdet

En reservering som komplement till kapitalvärdet gör att företagen i framtiden kan inflationsuppräkna pensionen när medarbetarna gått i pension. Konsolideringsreserven beräknas som en procent av kapitalvärdet, för närvarande två procent.

Särskilda värdesäkringsmedel – beslutas av parterna

Medel som är avsatta för att trygga värdesäkring av pensioner eller för annat pensionsbefrämjande ändamål. Dessa reserverade medel får endast tas i anspråk efter en central överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Från och med den 1 januari 2007 sker ingen nyavsättning till särskilda värdesäkringsmedel.

Kontakta oss gärna för mer information.