12 april 2022

PRI ger återbäring till 1 100 kreditförsäkringskunder

Styrelsen i PRI Pensionsgaranti har beslutat att ge återbäring om totalt 400 miljoner kronor för år 2021.

2021 var ett år med mycket god kapitalavkastning och låga skadekostnader, vilket innebär att PRI:s konsolidering är så stark att återbäring enligt bolagets riktlinjer ska övervägas. Resultatet för år 2021 uppgick till 3,6 miljarder kronor före skatt och bokslutsdispositioner. Och bolaget står starkt även i nuläget trots börsnedgång och osäkerheten i omvärlden. 

Återbäringen baseras på de kreditförsäkringspremier som ett kundföretag betalat in de senaste tio åren och förutsätter att företaget var försäkrat den 1 januari 2022. Utbetalningen planeras till i maj/juni 2022. 

Läs mer om återbäring - Starkt resultat ger återbäring till kunderna

Frågor och svar
Varför ger PRI återbäring?

PRI:s konsolidering var vid årsskiftet 2021/2022 mycket god. Den låg över den av styrelsen uppsatta nivån för att återbäring ska övervägas.

Hur mycket betalas ut totalt?

400 miljoner kronor utbetalas till de 1 100 kundföretagen.

Hur fastställs återbäringen?

Beloppet fördelas per försäkringstagare proportionerligt, baserat på vardera försäkringstagares återbäringsgrundande premier de senaste tio åren (tilläggspremie är inte återbäringsgrundande). För att omfattas av återbäring gäller även att företaget var kreditförsäkringskund hos PRI den 1 januari 2022.

Hur mycket kommer vårt företag att få i återbäring?

Innan utbetalning kommer vi att skicka ett underlag till respektive företag där beloppet framgår.

När kommer utbetalningen att ske?

Utbetalning sker den 13 juni. 

Hur kommer pengarna att betalas ut?

Till kundens bankgirokonto.

Hur ska återbäringen bokföras?

Återbäringen kan antingen bokföras som en kostnadsreducering (det vill säga i kredit på det kostnadskonto  där kreditförsäkringspremien normalt bokförs) eller som en övrig rörelseintäkt.

Påverkar återbäringen löneskatteunderlaget?

Nej, då kreditförsäkringspremien ej är löneskattegrundande ingår inte heller återbäringen i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.