Utländska marknader

Dotterbolag i utlandet har ofta betydande pensionsåtaganden. PRI Pensionsgarantis kreditförsökring kan användas i en finansieringsstrategi även för svenska koncerner utanför Sverige.

Kreditförsäkring ger fördelar för samtliga intressenter kring en pensionsplan genom att skydda pensionsplanens soliditet utifall det behövs och när det behövs.

En kreditförsäkringslösning kan bli aktuell i många sammanhang bland annat:

  • För att helt eller delvis ersätta kapitaltillskott när regelverk ställer krav på fondering eller hantering av underskott.
  • För att möjliggöra en framtidsinriktad långsiktig förvaltningsstrategi.
  • Som säkerhet vid återlån ur stiftelse eller pensionsfond.
  • Som alternativ till andra tillgångar som är besvärliga att marknadsvärdera, till exempel fastigheter.

Skyddet för medlemmar i pensionsplaner kan förbättras eller behållas utan att företag behöver tillföra oönskade likviditetstillskott.

För pensionsplanens förvaltare kan kreditförsäkring bidra till att fokus flyttas till långsiktiga framgångsfrågor för pensionsfonden från kortsiktiga behov och tidsödande överläggningar med företagsledningen.

Lösningar finns idag utformade för marknaderna i Storbritannien, Irland, Finland och Norge.