Om kreditförsäkring

Pension i egen regi i kombination med kreditförsäkring innebär att de anställdas pensioner är garanterade. Kreditförsäkring är ofta en förutsättning för avdragsrätt.

Vilka pensionsutfästelser kan kreditförsäkras?

 • ITP i egen regi 
 • Utfästelser inom andra avtalsområden
 • Utfästelser inom företagsegna planer
 • Individuella utfästelser
 • Avgångspensioner
 • Utländska pensionsåtaganden

Vilka krav ställer PRI Pensionsgaranti?

 • PRI Pensionsgaranti gör löpande sedvanlig kreditbedömning, bland annat utifrån  företagets långsiktiga resultatförmåga, finansiella ställning och ägarförhållanden.
 • Borgen av koncernens moderbolag begärs alltid, om bolaget ingår i en koncern.
 • I vissa fall krävs kompletterande säkerheter.

Avtalstid och förlängning

 • Kreditförsäkringsavtalen har en löptid på upp till tre år. Därefter omprövas avtalen för förlängning.
 • Om kreditförsäkringen sägs upp av PRI Pensionsgaranti kan pensionsskulden avvecklas under en period om upp till fem år.
 • I vissa fall kan PRI Pensionsgaranti besluta att pensionsskulden ska avvecklas på kortare tid.

Se försäkringsvillkoren för mer information. Du hittar dem uppe till höger.

Vad kostar kreditförsäkringen 2020?

 • Premien för kreditförsäkringen är 0,45 procent av pensionsskulden per den 31 december 2019. Premien redovisas som en övrig pensionskostnad. 
 • För pensionsskuld som täcks av tillgångar i pensionsstiftelse är premien reducerad till 0,15 procent. Ställs bankgaranti eller motsvarande är premien också 0,15 procent.
 • Minimipremie. Vi tar ut en minimipremie på 7 500 kronor per försäkring.
 • Tilläggspremie. I vissa fall kan en särskild tilläggspremie tas ut. Tilläggspremien ger inte rätt till återbäring och är 0,1 - 1,2 procent av pensionsskulden.
 • Tilläggspremie avgångspensioner och limit. 0,2 procent av beviljat belopp.