Om kreditförsäkring

Pension i egen regi i kombination med kreditförsäkring innebär att de anställdas pensioner är garanterade. Samtidigt behåller företaget kontrollen över pensionskapitalet. Kreditförsäkring är också ofta en förutsättning för avdragsrätt.

Vilka pensionutfästelser kan kreditförsäkras?

  • ITP 2 i egen regi (kräver kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti)
  • ITP 1 i egen regi (kräver kreditförsäkring)
  • Utfästelser inom andra avtalsområden
  • Utfästelser inom företagsegna planer
  • Individuella utfästelser
  • Avgångspensioner
  • Utländska pensionsåtaganden

Vilka krav ställer PRI Pensionsgaranti?

  • PRI Pensionsgaranti gör löpande sedvanlig kreditbedömning, bland annat utifrån  företagets långsiktiga resultatförmåga, finansiella ställning och ägarförhållanden.
  • Borgen av koncernens moderbolag begärs alltid, om bolaget ingår i en koncern.
  • I vissa fall krävs kompletterande säkerheter krävas.

Avtalstid och förlängning

  • Kreditförsäkringsavtalen har en löptid på upp till tre år. Därefter omprövas avtalen för förlängning.
  • Om kreditförsäkringen sägs upp av PRI Pensionsgaranti kan pensionsskulden avvecklas under en period om upp till fem år.
  • I vissa fall kan PRI Pensionsgaranti besluta att pensionsskulden ska avvecklas på kortare tid.

Se försäkringsvillkoren för mer information. Du hittar dem uppe till höger.

Vad kostar kreditförsäkringen 2017?

  • Premien för kreditförsäkringen är 0,4 procent av pensionsskulden per den 31 december 2016.
  • För pensionsskuld som täcks av tillgångar i pensionsstiftelse är premien reducerad till 0,1 procent. Ställs bankgaranti eller motsvarande är premien också 0,1 procent.
  • Minimipremie. Vi tar ut en minimipremie på 5 000 kronor per försäkring.
  • Tilläggspremie. I vissa fall kan en särskild tilläggspremie tas ut. Tilläggspremien ger inte rätt till återbäring och är 0,1 - 1,2 procent av pensionsskulden.
  • Tilläggspremie avgångspensioner och limit. 0,2 procent av beviljat belopp.
  • Tilläggspremie avgångspensioner och limit som tryggats i stiftelse. 0,1 procent av beviljat belopp.
  • Premiegarantiförsäkring. 0,4 procent av försäkrad årspremie.