20 december 2021

Om kreditförsäkring

Pension i egen regi i kombination med kreditförsäkring innebär att de anställdas pensioner är garanterade. Kreditförsäkring är ofta en förutsättning för avdragsrätt.

Vilka pensionsutfästelser kan kreditförsäkras?

 • ITP i egen regi 
 • Utfästelser inom andra avtalsområden
 • Utfästelser inom företagsegna planer
 • Individuella utfästelser
 • Avgångspensioner
 • Utländska pensionsåtaganden

Vilka krav ställer PRI Pensionsgaranti?

 • PRI Pensionsgaranti gör löpande sedvanlig kreditbedömning, bland annat utifrån  företagets långsiktiga resultatförmåga, finansiella ställning och ägarförhållanden.
 • Borgen av koncernens moderbolag begärs alltid, om bolaget ingår i en koncern.
 • I vissa fall krävs kompletterande säkerheter.

Avtalstid och förlängning

 • Kreditförsäkringsavtalen har en löptid på upp till tre år. Därefter omprövas avtalen för förlängning.
 • Om kreditförsäkringen sägs upp av PRI Pensionsgaranti kan pensionsskulden avvecklas under en period om upp till fem år.
 • I vissa fall kan PRI Pensionsgaranti besluta att pensionsskulden ska avvecklas på kortare tid.

Se försäkringsvillkoren för mer information. Du hittar dem uppe till höger.

Vad kostar kreditförsäkringen 2022?

Ny premiemodell för ITP 2

Med start år 2021 införde vi en ny premiemodell som bättre speglar PRI:s riskexponering mot kunderna.

Den tidigare premiemodellen baserades på företagets bokförda pensionsskuld. Framöver kommer den att baseras på PRI:s försäkringsansvar, vilket är detsamma som den beräknade kostnaden vid inlösen i Alecta. Övergången sker i två steg fram till år 2022.

Parallellt med denna förändring ökade vi möjligheten till rabatt på premien genom att ställa säkerheter. Tidigare debiterades en reducerad premie för fullgoda säkerheter (till exempel bankgarantier och stiftelser). Den nya modellen ger även reducerad premie för vissa pantbrev och företagsinteckningar.

Premien är som tidigare återbäringsgrundande.

Premienivå ny modell ITP 2

Inlösenkostnad utan säkerheter  0,225 %
Inlösenkostnad med övriga säkerheter  0,135 %
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter  0,045 %


Viss justering av premien görs utifrån bedömd kreditrisk.  

Övrig kreditförsäkring (ej ITP 2)

 • Premien för kreditförsäkringen är 0,45 procent av pensionsskulden per den 31 december 2021. Premien redovisas som en övrig pensionskostnad.
 • För pensionsskuld som täcks av tillgångar i pensionsstiftelse är premien reducerad till 0,15 procent. Ställs bankgaranti eller motsvarande är premien också 0,15 procent.

Nedanstående gäller för både ITP 2 och övrig kreditförsäkring

 • Tilläggspremie. I vissa fall kan en särskild tilläggspremie tas ut. Tilläggspremien ger inte rätt till återbäring och är 0,1 - 1,2 procent av pensionsskulden.
 • Premie avgångspensioner och limit. 0,2 procent av beviljat belopp.
 • Vi tar ut en minimipremie på 7 500 kronor per försäkring.