Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, bolagsordningen samt Svensk Kod för bolagsstyrning.

PRI Pensionsgaranti följer koden med undantag för de avvikelser som direkt följer av bestämmelser i försäkringslagstiftningen eller av det faktum att bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.