Företagsstyrning

Företagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från försäkringsrörelselagen, Solvens II direktivet med därtill hörande delegerad förordning, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Eiopas riktlinjer för företagsstyrningssystem.

PRI Pensionsgaranti följer Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för de avvikelser som direkt följer av bestämmelser i försäkringslagstiftningen eller av det faktum att bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.