9 december 2022

Företagsstyrning

Företagsstyrningen i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, baseras på lagstiftning, i första hand försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter, allmänna råd samt Eiopas riktlinjer.

PRI Pensionsgaranti följer Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för de avvikelser som direkt följer av bestämmelser i försäkringslagstiftningen eller av det faktum att bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag.
Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.