Företagsstyrning

Företagsstyrningen i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, baseras på lagstiftning, i första hand försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Eiopas riktlinjer. Utöver de externa reglerna finns interna styrande regelverk som fastställs av stämma, styrelse eller vd.

PRI Pensionsgaranti följer Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för de avvikelser som direkt följer av bestämmelser i försäkringslagstiftningen eller av det faktum att bolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och är inte granskad av bolagets revisorer.

Artiklar om PRI