Personuppgifter i koncernen

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter inom PRI-koncernen. Alla som är verksamma inom koncernen ska hantera personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Respektive bolag (PRI Pensionsgaranti, PRI Stiftelsetjänst och PRI Pensionstjänst) ansvarar för att behandlingen är laglig och att den sker på korrekt sätt. Koncernens målsättning är att behandlingen av personuppgifter ska ske med försiktighet för att skydda den enskildes integritet.

PRI Pensionsgaranti och PRI Pensionstjänst

PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar företagens pensionsskulder framförallt inom ITP-området. Därigenom ges företagen bland annat möjlighet att skuldföra sina pensionsåtaganden i balansräkningen. Pensionskapitalet används då som en långsiktig finansieringsform, samtidigt som de anställdas ålderspensioner är tryggade. PRI Pensionsgaranti garanterar pensionen om ett företag skulle komma på obestånd.

I kreditförsäkringsverksamheten förekommer endast undantagsvis behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter kan förekomma i vissa kreditförsäkringsavtal, framförallt utanför ITP 2, och vid sådan kreditförsäkring som tecknas vid avgångspensioner. Personuppgifter såsom exempelvis namn, personnummer och pensionsmedförande lön lämnas i sådana fall av arbetsgivaren och de används för att PRI Pensionsgaranti ska kunna fullgöra sitt försäkringsansvar.

Utöver att tillhandahålla kreditförsäkring, beräknar även PRI Pensionsgaranti kundföretagets pensionsskuld inom ITP 2 och registrerar intjänad pensionsrätt på individnivå. Vidare förmedlar PRI Pensionsgaranti utbetalningen av ITP 2-pensioner genom Alecta. I denna del av verksamheten behandlas personuppgifter regelmässigt för kundföretagens räkning. Personuppgifterna används för att PRI Pensionsgaranti ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ITP-avtalet. Personuppgifter inhämtas i dessa fall från framförallt arbetsgivare, Collectum och Alecta.

PRI Pensionstjänst behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ingångna avtal avseende aktuariella tjänster, pensionsadministration och pensionsförmedling utanför ITP 2. Dessa personuppgifter inhämtas framförallt från arbetsgivare.

Personuppgifterna kan i vissa fall också användas för affärs-, produkt- och metodutveckling. I syfte att kunna upprätthålla en god registervård och att säkerställa en korrekt hantering gentemot kundföretagen uppdaterar PRI Pensionsgaranti och PRI Pensionstjänst vissa personuppgifter genom adressregistret INFOTORG.

Enligt lag är vi skyldiga att lämna vissa uppgifter till exempelvis Skatteverket. I vissa fall anlitar vi extern hjälp för till exempel IT-drift och brevutskick, och företagen kan då få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag.

Rätta uppgifter

Vill du begära rättelse av felaktiga uppgifter ska du i första hand vända dig till din arbetsgivare för att begära att få den rättad eller raderad eller, om den rör ITP, Collectum. I vissa fall kan dock PRI Pensionsgaranti eller PRI Pensionstjänst istället vara rätt mottagare av en sådan begäran. Kontakta gärna PRI Pensionsgaranti för ytterligare information, tfn 08-679 06 00.

PRI Stiftelsetjänst

PRI Stiftelsetjänst bildar och administrerar pensionsstiftelser samt vinst- och resultatandelsstiftelser. Vidare utför PRI Stiftelsetjänst värdepappersorder på uppdrag av kunderna. Vid bildandet av stiftelser samt vid administrationen hanteras personuppgifter främst i samband med utformande av pensionsutfästelser, avdragsberäkningar, pensionsplanering, andelsberäkningar, upprättande av andelsbevis, utbetalningar och upprättande av deklarationsunderlag.

Hanteringen av uppgifterna sker på uppdrag av våra kunder och i syfte att administrera, beräkna och trygga din pension. Personuppgifterna används för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot kunderna. Uppgifterna inhämtas i huvudsak från kunderna, men även i vissa fall från adressregister.

Rätta uppgifter

Om någon uppgift visar sig vara inkorrekt kan du begära att få den rättad eller raderad. En sådan begäran skall i första hand ställas till din arbetsgivare. I vissa fall kan dock PRI Stiftelsetjänst i stället vara rätt mottagare av en sådan begäran. Kontakta gärna PRI Stiftelsetjänst för ytterligare information.