26 januari 2021

Personuppgifter hos PRI för dig som använder webbtjänsten

Vi behandlar aldrig personuppgifter om dig i onödan.

De personuppgifter vi som personuppgiftsansvariga behandlar om dig är:

  • personnummer (för dig med BankId-inloggning)
  • mobilnummer (för dig med sms-inloggning)
  • namn
  • mejladress

PRI behandlar dessa uppgifter för att du på ett säkert sätt ska få tillgång till vår webbtjänst. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning enligt artikel 6.1 punkten f i dataskyddsförordningen. 

Uppgifter gallras när de inte längre behövs

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Varifrån får vi dina uppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter från din arbetsgivare. För dig med BankId-inloggning inhämtar vi även uppgifter från SPAR genom företaget Bisnode Sverige AB med hjälp av ditt personnummer.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

PRI anlitar ett externt företag som sköter vår IT-drift. Det företag vi anlitar blir då personuppgiftsbiträde till oss eftersom de genom uppdraget har tillgång nämnda personuppgifter.

Var behandlas dina uppgifter?

Vi och vår leverantör behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad. Kontakta vårt dataskyddsombud för hjälp med detta.

Du har också rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi behandlar (rätten till registerutdrag). Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter, samt att invända mot vår behandling.

Om du har frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter gällande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till PRI:s dataskyddsombud på telefonnummer 08-679 06 00 eller via mejl till dataskyddsombud@pri.se.

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).